Kopplingen mellan fettväven och typ 2 diabetes

Akronym DiaSpax
Syfte ): Du har nyligen diagnosticerats med typ 2 diabetes. Detta är en sjukdom som kan uppvisa stora skillnader i kliniskt förlopp och känslighet för olika behandlingar. Orsakerna till dessa stora skillnader är inte klarlagda men en ökad förståelse kan underlätta ett individualiserat val av lämplig behandling mot typ 2 diabetes. Vår grupp studerar sedan fler decennier fettvävens koppling till nedsatt insulinkänslighet hos människa.
Urvalskriterier Inklusionskriterier: 1. Forskningspersonen har gett sitt skriflliga samtycke att delta i studien. 2. Ålder 30-65 3. BMI 27-35 4. HbA1c ≥48 mmol/mol 5. Kvinnor i fertil ålder måste använda effektivt preventivmedel under hela studien.
Sökord GLP1Ra, SGLT2i, Typ 2 diabetes, läkemedel, antidiabetika
Tema/Funktion, Medicinsk Enhet Tema Inflammation och Åldrande, ME Endokrinologi

Tillbaka

Uppdaterad: