Forskningsfinansiering och forskarkarriär

Du som är forskare på sjukhuset kan söka både projektmedel för klinisk forskning och medel för kliniska forskartjänster. Det finns också en utvecklad karriärtrappa från forskar-ST till högre klinisk forskare.

Sök medel för forsknings- och utvecklingsprojekt

Region Stockholm utlyser varje år medel för forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansökan sker i konkurrens och sakkunniga utanför Stockholm granskar och prioriterar. Vid varje ansökningsomgång tilldelas flera hundra forskare på Karolinska Universitetssjukhuset medel.

ALF Medicin

Medlen är avsedda för forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Medel beviljas upp till 1 miljon kronor per år i upp till tre år.

HMT

Kungliga Tekniska Högskolan och Region Stockholm utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik (HMT). Medel beviljas med upp till 1 miljon kronor per år i upp till tre år.

Sök medel för forskningstid med forskartjänster

Region Stockholm gör betydande satsningar på en klinisk forskarkarriär. 

  • Forskar-AT: stöd till forskning för läkare under allmäntjänstgöring

  • Forskar-ST: stöd till forskning för läkare under specialiseringstjänstgöring inför disputation.

  • Klinisk postdoktor: stöd till nydisputerade, kliniskt verksamma forskare för fortsatt forskning efter disputation.

  • Klinisk forskare: stöd till kliniskt verksamma forskare och som i viss utsträckning hunnit etablera sig som självständiga, men som inte innehar anställning som lektorer eller professorer eller är adjungerade.

  • Högre klinisk forskare: stöd till kliniskt verksamma forskare som har en väl etablerad forskning men som ännu inte innehar anställning som lektorer, professorer eller adjungerade professorer.

Ett 80-tal kliniska forskare på Karolinska Universitetssjukhuset innehar varje årstöd till en forskartjänst. Stödet uppgår till 400 000 - 500 000 per forskare och år. 

Ansökan

Region Stockholms ansökningssystem