Forskningsfinansiering och forskarkarriär

Du som är forskare på sjukhuset kan söka både projektmedel för klinisk forskning och medel för kliniska forskartjänster. Det finns också en utvecklad karriärtrappa från Forskar ST till högre klinisk forskare.

Sök medel för forsknings- och utvecklingsprojekt

Stockholms läns landsting utlyser varje år medel för forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansökan sker i konkurrens och sakkunniga utanför Stockholm granskar och prioriterar. Vid varje ansökningsomgång tilldelas flera hundra forskare på Karolinska Universitetssjukhuset medel.

ALF Medicin

Medlen är avsedda för forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Medel beviljas upp till 1 miljon kronor per år i upp till tre år.

HMT

Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms läns landsting utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik (HMT). Medel beviljas med upp till 1 miljon kronor per år i upp till tre år.

Sök medel för tid till forskning - forskartjänster

Stockholms läns landsting gör betydande satsningar på  en klinisk forskarkarriär. 

Forskar-ST: stöd till forskning för läkare under specialiseringstjänstgöring inför disputation.

Klinisk postdoktor: stöd till nydisputerade, kliniskt verksamma forskare för fortsatt forskning efter disputation.

Klinisk forskare: stöd till kliniskt verksamma forskare och som i viss utsträckning hunnit etablera sig som självständiga, men som inte innehar anställning som lektorer eller professorer eller är adjungerade.

Högre klinisk forskare: stöd till kliniskt verksamma forskare som har en väl etablerad forskning men som ännu inte innehar anställning som lektorer, professorer eller adjungerade professorer.

Ett 80-tal kliniska forskare på Karolinska Universitetssjukhuset innehar varje årstöd till en forskartjänst. Stödet uppgår till 400 000 - 500 000 per forskare och år. 

Stockholms läns landstings ansökningswebb

Forskningsbokslut 2015

I denna skrift finns några exempel på hur klinisk forskning understödd av landstingets projektmedel och stöd till forskartjänster gör skillnad och påverkar människors liv och hälsa.

Forskningsbokslut 2015.pdf