CD19 targeting 3rd generation CAR T cells for refractory B cell malignancy – a phase II trial

Studiens mål är att utvärdera säkerhet och effekt vid behandling av patienter med återkommande B-cellsmalignitet med två doser CAR T celler.

Projekttitel:
CD19 targeting 3rd generation CAR T cells for refractory B cell malignancy – a phase II trial. Förkortning: 004:TCELL

Projektledare/sponsor/prövare:
Sponsor: Uppsala Universitet med representant: Magnus Essand.
Prövare: Gunilla Enblad vid Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Cell/vävnads typ eller gen:
Genterapi och genmodifierad organism. Tredje generationens CAR T-celler. Patientens egna vita blodkroppar modifieras genetiskt för att kunna målsöka maligna B-celler som uttrycker CD19.

Autolog eller Allogen:
Autolog (patientens egna celler isoleras, modifieras och återförs sedan till patienten)

Indikation:
Behandlingsresistent B-cells melanom (B-cellsleukemi eller lymfom)

Projekt fas (pre-klinisk, klinisk prövning fas I, II, II, IV, sjukhusundantag):
Fas II

Verkningsmekanism:
CAR T-cellena producerar en extracellulär domän som känner igen CD19 och CAR T-cellerna attackerar och dödar därför samtliga B-celler som uttrycker CD19, vilket de flesta B-celler gör, vare sig de är maligna eller ej.

Kontaktperson:
Magnus Essand

Kortfattad beskrivning av projektet och hur det anknyter till KCC:
CAR T-cellprodukten består av autologa T-celler som transducerats med retrovirus innehållande en tredje generationens CAR (3rdCARTα19). CAR (Chimeric Antigen Receptor) molekylen består av DNA som kodar för ett protein bestående av en extracellulär antigen-bindande domän och en intracellulär signalerande domän. Vid transduktion inkorporeras CAR DNA i cellernas genom och kan därefter uttryckas av cellerna. CAR som transduceras i detta protokoll producerar en extracellulär domän som känner igen CD19 och CAR T-cellerna attackerar och dödar därför samtliga B-celler som uttrycker CD19, vilket de flesta B-celler gör, vare sig de är maligna eller ej. Hematopoetiska stamceller uttrycker dock inte CD19 och därför kan nya B-celler bildas i patienten.

I denna prövning kommer CAR T-cellerna att användas i patienter med CD19+ B-cells leukemi eller lymfom. Patienterna inkluderas vid Onkologimottagningen, Uppsala Universitetssjukhus och där samlas startmaterialet i form av helblod 50 ml. Vecura är vävnadsinrättning för tillvaratagandet (avtal utformat, nr 11.2). T-cellerna kommer att expanderas från blodprovet och transduceras för att uttrycka CAR vid GMP-tillverkningsenheten Vecura vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Därefter ges CAR T-cellerna tillbaka till patienten vid Onkologkliniken, Uppsala Universitetssjukhus.

Studiens mål är att utvärdera säkerhet och effekt vid behandling av patienter med återkommande B-cellsmalignitet med två doser CAR T celler vilka framställs ur samma startmaterial. Patienterna utvärderas med avseende på säkerhet (blodtryck, puls, toxicitet genom klinisk kemi och klinisk hematologi, samt andra biverkningar) och effekt (nivåer av CAR T-celler och B-celler, förhöjda immunreaktioner och minskad tumörbörda) Prov sparas även för utredning av allvarliga biverkningar som behöver fördjupad undersökning. SUSAR-rapportering görs av LV.

Tillvaratagande och behandling av försökspersoner sker på Onkologkliniken, Uppsala Universitetssjukhus. Tillverkning sker på KCC/Vecura, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.