Öppen doseskaleringsstudie bestående av fas Ia/Ib för undersökning av säkerhet och farmakokinetik för RO7198457 som monoterapi och i kombination med atezolizumab hos patienter med lokalt avancerade eller metastaserande tumörer

Målet med studien är att utvärdera säkerheten vid behandling av lokalt avancerade eller metastaserande tumörer med RO7198457 (individanpassat RNA-vaccin), med eller utan Atezolizumab (PD-L1 modulator).

Projekttitel:
Öppen doseskaleringsstudie bestående av fas Ia/Ib för undersökning av säkerhet och farmakokinetik för RO7198457 som monoterapi och i kombination med atezolizumab hos patienter med lokalt avancerade eller metastaserande tumörer.

Projektledare/sponsor/prövare:
Sponsor: Genentech, Inc
Prövare: Jeffrey Yachnin, Karolinska Universitetssjukhuset

Cell/vävnads typ eller gen:
RNA vaccin mot patientspecifika neo-antigen (genterapiprodukt)

Autolog eller Allogen:
-

Indikation:
Patienter med lokalt avancerade eller metastaserande tumörer

Projekt fas (pre-klinisk, klinisk prövning fas I, II, II, IV, sjukhusundantag):
Fas I

Verkningsmekanism:
RNA vaccinet innehåller tumörspecifika antigen som aktiverar tumör specifika CD-8 T-celler, som då attackerar tumören. Atezolizumab som är godkänt för behandling av viss cancer avser att minska tumören förmåga att undkomma immunsvaret.

Kontaktperson:
Jeffrey Yachnin, Karolinska Universitetssjukhuset

Kortfattad beskrivning av projektet och hur det anknyter till KCC:
RO7198457 är ett individanpassat RNA vaccin, mot upp till 20 unika mutationer i patientens tumör. Vaccinet administreras intravenöst som en lipoplex formulering och kommer administreras själv eller i kombination med Atezolizumab (PD-L1 modulator). Då det är en fas I studie kommer främst säkerhetsprofilen av kombinationen av RO7198457 och Atezolizumab att fastställas samt de farmakokinetiska egenskaperna. Men även antitumöregenskaper hos RO7198457 kommer att studeras i form av progressionsfri överlevnad.

Studien har utvärderats av prioriteringsrådet vid KCC. Patienterna kommer att behandlas på Karolinska Universitetssjukhuset.