EU projekt Region Stockholm

Sektionen för Forskningsfinansieringsstöd på Karolinska Universitetssjukhuset har i uppdrag att säkerställa regelefterlevnad och ge stöd till forskare inom hela Region Stockholm som blivit beviljade EU-medel.

Vid beviljade EU-projektmedel kräver EU-kommissionen att organisation och projektägare följer kommissionens och den egna organisationens regelverk. Sektion forskningsfinansieringsstöd har uppdraget att underlätta för forskare och säkerställa regelefterlevnad så att finansiering bibehålls.

Participant Identification Code - PIC

PIC: 999522921
PIC står för Participant Identification Code och Karolinska Universitetssjukhuset och övriga förvaltningar inom Region Stockholm har samma PIC eftersom PIC bygger på organisationsnummer.

Kontakt

Kontakta sektion forskningsfinasieringsstöd, stab FoUUI via
eu-projekt.karolinska@regionstockholm.se