Forskning, utbildning och produktion i BioClinicum

Här kan du läsa mer om de forsknings-, utbildnings-, produktions- och vårdverksamheter som är aktiva i BioClinicum

BioClinicum är uppbyggt kring sex forskningsteman som har sin verksamhet på plan 5–10 i forsk­ningshuset. Här jobbar personer som har anknytning till Karolin­ska Institutet och/eller Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningstemana represente­rar de kliniska områdena som forskningsverksamheten bedrivs inom. Målet är att nya forskningsrön snabbare ska leda till nya diag­noser och behandlingsmetoder i vården.

 Forskningsteman BioClinicum

  • Tema Barn, Kvinnor och Genetik
  • Tema Neurogeriatrik
  • Tema Kardiovaskulär
  • Tema Inflammation och Infektion
  • Tema Cancer
  • Tema Neuro

 

Barn, Kvinnor och Genetik

Forskningstema Barn, Kvinnor och Genetik studerar genetiskt betingade sjukdomar på molekylär nivå för att förstå mekanismerna för uppkomst och att tillämpa ny kunskap i genetisk diagnostik. De forskar även inom medicin, obstetrik, reproduktiv hälsa, m.m.

Neurogeriatrik

Forskningstema Neurogeriatrik studerar Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar samt skador i hjärnan och ryggmärgen. De har ett fokus på att identifiera den molekylära grunden för patologin.

Kardiovaskulär

Forskningstema Kardiovaskulär inriktar sig på mekanismer som rör hjärtattack, stroke, aneurysm, hjärtsvikt, tromboembolism, metabolism, inflammatorisk sjukdom och diabetes. De deltar även i många gränsöverskridande nätverk med syfte att förbättra behandlingsresultat.

Inflammation och Infektion

Forskningstema Inflammation och Infektion inriktar sig på inflammatoriska sjukdomar, allergi och luftvägssjukdomar samt infektionssjukdomar. De studerar immunologiska mekanismer vid inflammatoriska sjukdomar. För infektionssjukdomar är fokus HIV, malaria, lunginflammation och hjärnhinneinflammation orsakad av bakterier.

Cancer

Forskningstema Cancer inriktar sig på cancer och liknande sjukdomar. Framför allt studier för att identifiera nya cancerbehandlingsstrategier men också att utveckla metoder för diagnos, prognos och precisionsmedicin.

Neuro

Forskningstema Neuro studerar neurologiska och psykiska sjukdomar. De fokuserar på neurologiska sjukdomar och skador i hjärna och ryggmärg inom stamceller och inflammation, neuroradiologi, neurofarmakologi, neurokirurgi och psykiatri.

Center for Imaging Research Solna

Center for Imaging Research Solna är ett samverkansprojekt mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO. Syftet är att bygga upp ett högspecialiserat och världsledande kunskapscenter med fokus på utveckling av nya diagnostik- och behandlingsmeto­der baserade på avbildningsteknik. Centret kommer inom området vara ett nav i Karolinska Universitetssjukhusets forskning och utbildning och användas inom både grundforskning och patientnära forskning vid en rad olika sjukdomar.

Karolinska Experimental Research and Imaging Center (KERIC)

KERIC är en del av Center for Imaging Research och är en corefacilitet i BioClinicum som erbjuder olika avbildningsmetoder inom komparativ medicin. På KERIC finns utrustning för bland annat angiografi, PET-CT och PET-MR. 

Kliniskt Träningscentrum (KTC)

På Kliniskt träningscentrum be­drivs bland annat basal träning och klinisk färdighetsträning. Vårdpersonal, studenter och externa besökare får avancerad färdighetsträning på simulatorer för bland annat kirurgi, endoskopi, angio­grafi. Här finns tre specialbyggda salar för avancerad simulering med separata debriefing- och manöverrum.

Konferens- och utbildnings­center

Plan 3, med entré från Solna­vägen, samlar lokaler för utbild­ning, undervisning och konferens i ett så kallat Konferens- och utbildningscenter. Här finns föreläsningssalar, grupprum, informella mötesplatser och en lounge.

Cyklotron-, radiokemi- och radiofarmaciverksamhet

Inom funktionsområde Radiofarmaci bereder och tillverkas radiofarmaka, injektionsvätskor som används för diagnostik, behandling och forskning.  

Funktionsområde Radiofarmaci ligger organisatoriskt inom funktionsområdet Bild & Funktion. Radiofarmaciverksamheten i BioClinicum är en av världens största och mest avancerade radiofarmacifaciliteter. Satsningen har säkrat försörjningen av radiofarmaka till sjukvården i Stockholmsområdet och närliggande län för lång tid framöver.