Forskning, utbildning och produktion i BioClinicum

Här kan du läsa mer om de forsknings-, utbildnings-, produktions- och vårdverksamheter som är aktiva i BioClinicum

Forskningsteman BioClinicum

BioClinicum är uppbyggt kring sex forskningsteman som har sin verksamhet på plan 5–10 i forsk­ningshuset. Här jobbar personer som har anknytning till Karolin­ska Institutet och/eller Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer om forskningen i BioClinicum här.

  • Forskningstema Barn, Kvinnor och Genetik
  • Forskningstema Cancer
  • Forskningstema Inflammation och Infektion
  • Forskningstema Kardiovaskulär
  • Forskningstema Neuro
  • Forskningstema Åldrande

Center for Imaging Research Solna

Center for Imaging Research Solna är ett samverkansprojekt mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO. Syftet är att bygga upp ett högspecialiserat och världsledande kunskapscenter med fokus på utveckling av nya diagnostik- och behandlingsmeto­der baserade på avbildningsteknik. Centret är ett ett unik infrastuktur för både grundforskning och patientnära forskning vid en rad olika sjukdomar.

Karolinska Experimental Research and Imaging Center (KERIC)

KERIC är en del av Center for Imaging Research och är en corefacilitet i BioClinicum som erbjuder olika avbildningsmetoder inom komparativ medicin. På KERIC finns utrustning för bland annat angiografi, PET-CT och PET-MR. 

Kliniskt Träningscentrum (KTC)

På Kliniskt träningscentrum be­drivs bland annat basal träning och klinisk färdighetsträning. Vårdpersonal, studenter och externa besökare får avancerad färdighetsträning på simulatorer för bland annat kirurgi, endoskopi, angio­grafi. Här finns tre specialbyggda salar för avancerad simulering med separata debriefing- och manöverrum.

Konferens- och utbildnings­center

Plan 3, med entré från Solna­vägen, samlar lokaler för utbild­ning, undervisning och konferens i ett så kallat Konferens- och utbildningscenter. Här finns föreläsningssalar, grupprum, informella mötesplatser och en lounge.

Cyklotron-, radiokemi- och radiofarmaciverksamhet

Inom funktionsområde Radiofarmaci bereder och tillverkas radiofarmaka, injektionsvätskor som används för diagnostik, behandling och forskning.  

Funktionsområde Radiofarmaci ligger organisatoriskt inom funktionsområdet Bild & Funktion. Radiofarmaciverksamheten i BioClinicum är en av världens största och mest avancerade radiofarmacifaciliteter. Satsningen har säkrat försörjningen av radiofarmaka till sjukvården i Stockholmsområdet och närliggande län för lång tid framöver.