Forskning, utbildning och produktion i BioClinicum

Med toppmodern laboratorieverksamhet, avbildningscentrum samt utbildnings- och konferenslokaler under samma tak är BioClinicum navet för sjukhusets forskning och utbildning i Solna.

Forskning 

BioClinicum är uppbyggt kring sex forskningsteman som har sin verksamhet på plan 5–10 i byggnaden. Här arbetar personer som har anknytning till Karolin­ska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.  Läs mer om forskningen i BioClinicum.

Center for Imaging Research Solna

Center for Imaging Research Solna är ett samverkansprojekt mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SLSO. Syftet är att bygga upp ett högspecialiserat och världsledande kunskapscenter med fokus på utveckling av nya diagnostik- och behandlingsmeto­der baserade på avbildningsteknik. Centret är ett ett unik infrastuktur för både grundforskning och patientnära forskning vid en rad olika sjukdomar.

Karolinska Experimental Research and Imaging Center (KERIC)

KERIC är en corefacilitet som ligger under Center for Imaging Research och erbjuder olika avbildningsmetoder i kombination med experimentell kirurgi inom komparativ medicin.

På KERIC finns utrustning för bland annat angiografi, PET-CT och PET-MR samt en 9.4T MR. Förutom avbildning erbjuder faciliteten fullt utrustade operationslokaler med plats för upp till fyra operationsenheter. Faciliteterna används till både kursverksamhet och forskning.

Läs mer om KERIC på KIs webbplats

Kliniskt Träningscentrum (KTC)

På Kliniskt träningscentrum be­drivs bland annat basal träning och klinisk färdighetsträning. Vårdpersonal, studenter och externa besökare får avancerad färdighetsträning på simulatorer för bland annat kirurgi, endoskopi, angio­grafi. Här finns tre specialbyggda salar för avancerad simulering med separata debriefing- och manöverrum. Läs mer på KTCs webbsidor.

Konferens- och utbildnings­center

På gatuplan (plan 3) med entré från Solna­vägen och i anslutning till sjukhusets huvuentré, finns ett konferens- och utbildningscenter. Centret har föreläsningssalar, mötesrum, grupprum, informella mötesplatser och en lounge. Här sammanstrålar sjukhusets olika professioner med forskare och studenter, kunskap delas och samarbeten initieras.

Radiofarmaci

Radiofarmaci bereder och tillverkar ett flertal radiofarmaka som används vid diagnostik, behandling och forskning, främst diagnostik av cancersjukdomar. Radiofarmaci ligger organisatoriskt inom, Bild & Funktion, Karolinska Universitetssjkhuset. Verksamheten i BioClinicum är en av världens största och mest avancerade radiofarmacifaciliteter. Satsningen har säkrat försörjningen av radiofarmaka till sjukvården i Stockholmsområdet och närliggande regioner för lång tid framöver. Läs mer på Radiofarmacis webbsida.