Flera fördelar för patienterna efter knappt ett halvår på gemensamt vårdgolv

Nyhet

Samlokaliseringen av akuta bedömningsenheten och intensivakutmottagningen möttes av vissa farhågor från personalen, men tack vare gränssnittsgruppen har viktiga förbättringsområden fångats upp. Cancerpatienterna får nu direkt träffa en läkare inom onkologi för sina akuta symptom och får snabbare vård vid akut försämring.

I slutet av maj 2021 flyttade Solnas akuta bedömningsenhet in på samma vårdgolv som intensivakutmottagningen på C4:27. Samlokalisationen gjordes för att förbättra omhändertagandet av cancerpatienterna och bidra till ökad kunskap för båda enheter. Nu har det gått knappt ett halvår och de nya arbetssätten har landat.

Två av läkarna som jobbar på det delade vårdgolvet är Oliver von Olnhausen, ST-läkare inom akutsjukvård och Oscar Wiklander, ST-läkare inom onkologi. Båda såg inledningsvis en utmaning i storleken på lokalerna i förhållande till antalet patienter, och ett behov av att klargöra vilken enhet som skulle vårda respektive patient.

- Det fanns flera farhågor när arbetet påbörjades och vi tror att en styrka för samarbetet har varit att arbeta lösningsorienterat utifrån rådande förutsättningar. Vi identifierade tidigt ett behov av att etablera nya kontaktvägar och gemensamma arbetssätt kring exempelvis triagering eftersom vi hade olika sätt att arbeta innan, säger Oliver von Olnhausen. 

Tvärprofessionell grupp

I samband med flytten startades en tvärprofessionell gränssnittsgrupp med både läkare, sjuksköterskor och underskörskor med representanter från både Tema Cancer och ME Akut för att identifiera förbättringsområden och åtgärda dessa utifrån teamens och lokalernas förutsättningar.

- Vårt huvudfokus i gränssnittsgruppen har varit patientens bästa och då har vi försökt hitta lösningar över enhetsgränser som möjliggör bästa möjliga vård för patienten, berättar Oscar Wiklander.

Bättre för patienterna

Arbetet utmynnade i ett PM för arbetssätt på vårdgolvet där både triagering, patienturval, arbetssätt vid akuta situationer och hög belastning framgår.  De båda ST-läkarna är eniga om att det varit en utmaning att hitta balansen mellan ett detaljerat heltäckande PM och utrymme för medicinska bedömningar och öppen kommunikation. Men fördelarna för patienterna är tydliga:

- Ledningsläkaren har fått mandat att besluta om inläggning på AVA/IMA för bedömningsenhetens patienter. Detta gör att väntetiden för patienterna med behov av högre vårdnivå kortats. Akut försämrade patienter får också snabbare vård på plats. Tidigare larmades MIG eller hjärtstoppslarm, men nu bistår istället intensivakutens personal direkt med snabb hjälp vid försämrade patienter, säger Oscar Wiklander.

Det har nyligen publicerats ett uppdaterat PM på Inuti och gränssnittsgruppen har redan några ytterligare förbättringsområden att jobba vidare med. Gruppen kommer att träffas igen under de närmaste veckorna.

- Regelbunden avstämning mellan våra enheter i detta forum skapar en trygghet både för patienterna och personalen, säger Oliver von Olnhausen.

Foto: Sima Thakrar