EUHA - vägen framåt för nio europeiska universitetssjukhus

Nyhet

I dag står Karolinska Universitetssjukhuset värd när företrädare för nio av Europas ledande universitetssjukhus möts digitalt på för att sätta agendan och strategin för framtiden. Cell- och genterapier mot cancer, samarbete kring ovanliga sjukdomar och förbättrad vårdkvalitet genom informationsutbyte är gemensamma satsningar de närmaste åren.

European University Hospital Alliance, EUHA, är en europeisk organisation som grundades 2017. I denna ingår nio ledande universitetssjukhus i Europa som arbetar gemensamt för att utveckla och förbättra universitetssjukvården för patienter och för vårdpersonal.

Universitetssjukhusen i Europa intar en speciell plats i sjukvårdssystemen med ansvar för vård, forskning och utbildning och står därför också inför gemensamma utmaningar. Inom EUHA byggs nätverk för att dela erfarenheter och skapa en gemensam plattform för att påverka beslutfattare, industri och andra aktörer. Tillsammans omfattar EUHA:s universitetssjukhus mer än 220 000 medarbetare, de driver mer än 300 finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt inom respektive organisation och genomför fler än 6 000 kliniska studier.

Under pandemin har de nio universitetssjukhusen stöttat och lärt av varandra och skapat forum för diskussioner inom olika yrkeskategorier. Att bygga nätverk för informationsutbyte inom olika professioner och för forskare, skapa gemensamma utbildningsinsatser och främja internationella utbyten, är något av det som EUHA har öppnat dörren för. Att dela medicinska resultat och göra jämförelser mellan sjukhusen för förbättrad vårdkvalitet, är också ett viktigt fundament för EUHA.

- Karolinskas devis under vårt ordförandeskap har varit "leading by doing". Medarbetare på samtliga nio sjukhus har verkligen agerat i den andan under pandemin. Alla har på ett förstklassigt sätt delat och spridit erfarenheter kring medicinska resultat och best practice kring arbetssätt och processer med varandra, vilket skapat konkret nytta för patienter på vår kontinent och även ökat EUHA:s roll som samarbetspartner för andra aktörer inom Europa. Det är med stolthet och stor tillförsikt som Karolinska Universitetssjukhuset nu lämnar över ordförandeskapet för EUHA till Barcelona Hospital Campus Vall d'Hebron, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

I oktober 2020 tog Karolinska Universitetssjukhuset över ordförandeskapet i EUHA. Under hösten antogs en gemensam strategisk plan med sex fokusområden under de närmaste tre åren och idag har medlemmarna beslutat om hur vi tillsammans ska nå målen.

Strategin har mejslats fram genom workshops utifrån EUHA:s vision, genom omvärldsanalyser inom medicin och genom intervjuer med medarbetare och ledning på samtliga sjukhus:

 • Ett nytt europeiskt center för cell och genterapier på cancerområdet, European Centre for Cell and Gene Cancer Therapies (EUCCAT) ska etableras.
 • Gemensamma lösningar för att möta behoven hos patienter med ovanliga sjukdomar.
 • Utbyte av data mellan universitetssjukhusen, med stöd av AI-resurser. Samordning för hur till exempel GDPR ska hanteras, och för att skapa användarvänliga system.
 • Ta ansvar för en god kultur i forskning och innovation genom gemensamma projekt för publicering av forskningsresultat, samt för tillgängliggörande och kvalitetskontroll av forskningsdata.
 • Verka för en ökad kvalitet och hållbarhet i hälso- och sjukvården genom att identifiera och implementera best practice, genom att dela patientdata och genom benchmarking.
 • Engagera patienter och göra dem mer delaktiga i vården genom verktyg som stimulerar till att nå så goda resultat för hälsa och livskvalitet som möjligt. Precisionsmedicin och nya modeller för patientcentrerad vård är vägen framåt.

Dessa sjukhus ingår i European University Hospital Alliance (EUHA)

 • Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Paris
 • Barcelona Hospital Campus Vall d'Hebron, Barcelona
 • Charité – Universitätsmedizin, Berlin
 • Erasmus University Medical Center, Rotterdam
 • Karolinska University Hospital, Stockholm
 • King's College Hospital, London
 • San Raffaele University & Research Hospital, Milano
 • Universitaire ziekenhuizen Leuven, Leuven
 • Vienna General Hospital-Medical University Campus, Vienna

Läs mer om EUHA: EUHA - European University Hospital Alliance.

Text: Catarina Thepper