Karolinska Universitetssjukhuset häver varsel för undersköterskor och läkare

Nyhet

Det varsel som lades den i november 2019 gällande undersköterskor och läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset hävs. Detta sedan sjukhuset minskat antalet anställda genom naturliga avgångar.

Varslet lades i november 2019 och gällde 350 undersköterskor och 250 läkare. Det lades som en följd av att vård för motsvarande 950 miljoner kronor hade flyttat till andra vårdgivare i Region Stockholm. För att minska ett snabbt ökande ekonomiskt underskott vidtog Karolinska Universitetssjukhuset förutom varsel också en mängd andra åtgärder, som förenklad styrmodell med färre chefsled, bättre ekonomisk rapportering och minskade utgifter för konsulter.

Från maj 2019 till december 2020 kommer antalet anställda vid Karolinska Universitetssjukhuset att minska från 15 900 till 15 000. Det innebär att Karolinska har en bemanning som motsvarar uppdraget.

- Våra verksamheter har arbetat hårt för att komma ner till rätt kostym. Det är en styrka att vi blivit färre genom naturliga avgångar där vi inte återbesatt vakanta tjänster. På så sätt kan vi undvika den påfrestning som uppsägningar av undersköterskor och läkare innebär. Därmed kan vi fortsätta arbetet med att korta vårdköer och att arbeta ner den vård som skjutits fram på grund av arbetet med covid-19, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

- Trots att vi minskat sjukhusets bemanning har vi lyckats korta väntetider och köer och under året ökat antalet vårdplatser med 200 jämfört med i fjol. Vi har också framgångsrikt tagit oss an arbetet med att arbeta av den framskjutna vården, det som ibland kallas vårdskulden. Hittills har vi arbetat bort 4 procent, eller 555 vårddygn, säger Björn Zoëga.

Förutom varslet gällande undersköterskor och läkare lades också ett varsel för 550 administrativa tjänster i maj 2019. Även detta har till allra största del kunnat klaras genom naturliga avgångar men inte fullt ut. Under september slutar cirka 30 personer, som sagts upp, inom Karolinskas administration.

- Jag vill rikta ett stort tack till dem inom Karolinskas administration som nu lämnar oss. De har varit ytterst professionella i en mycket tuff situation, säger Björn Zoëga.

Fakta/Bakgrund två varsel på Karolinska Universitetssjukhuset

Varsel nr 1:

- Varsel nummer 1 omfattade ursprungligen (maj 2019) 550 tjänster inom administration.
- Detta varsel utmynnar i att cirka 30 personer efter uppsägning kommer att lämna Karolinska i september 2020.

Varsel nr 2:

- Varslen nummer 2 omfattade ursprungligen (november 2019) 600 tjänster, 350 undersköterskor och 250 läkare.
- I februari 2020 meddelade sjukhuset att varsel nummer 2 kunde minskas till 266 tjänster (109 läkare och 157 undersköterskor). Förklaringen var att budgeten då lagts ut på verksamhetsnivå och att detta visade att varselbehovet var lägre än vad som tidigare uppskattats.
- I samband med den akuta covid-19 perioden meddelade Karolinska att varsel nummer 2 skulle läggas på is för att återupptas när pandemin var mer under kontroll.
- Efter en analys som visar att bemanningen minskat genom naturliga avgångar hävs varslet den 16 september 2020.