Uthyrning av forskningssjuksköterskor gynnar både vård och patienter

Nyhet

Sedan årsskiftet hyr Karolinska Trial Alliance, KTA, ut forskningssjuksköterskor för studier inom hela Region Stockholm, direkt ut till verksamheterna. Något som i förlängningen ska ge bättre behandlingar, läkemedel, produkter och vård för patienterna.

Sedan årsskiftet är det möjligt att hyra forskningssjuksköterskor från Karolinskaverksamheten KTA, Karolinska Trial Alliance, för både kortare och längre studier, på plats ute i verksamheterna. 2019 blir ett pilotår, och intresseförfrågningarna till KTA är redan många.

- Vid årsskiftet utvärderar vi hur det har fungerat. Vad som krävs är en tillräckligt hög beläggningsgrad för att vi ska gå runt, säger Anna Oddbjörn, projektledare på KTA.
Just beläggningsgraden blir en av de största utmaningarna. Att pussla ihop de två forskningssjuksköterskorna som KTA i dag erbjuder för uthyrning till olika uppdrag, på olika fysiska platser i regionen, med varierande omfattning, kommer innebära en hel del planering.

- Lösningen är att jämka med tider, platser och dagar så att flera projekt kan gå parallellt, förklarar Liselotte Persson, en av de forskningssjuksköterskor som hyrs ut, och fortsätter:

- Ju tidigare KTA kommer in i studien, desto lättare blir det för oss att planera tillsammans med de verksamheter som vi ska jobba inom.

Fram till årsskiftet var KTA:s verksamhet enbart lokaliserad till sina båda fysiska mottagningar på Karolinska Huddinge, Sabbatsbergs sjukhus och Norra Stationsgatan. Här har under många år erbjudits både infrastruktur och stöd av personal på uppdrag av hälso- och sjukvården och företag.

- Nu finns möjligheter både till att genomföra studien hos oss, eller att göra den i sin egen verksamhet, med vår hjälp om kliniken själva inte har alla förutsättningar. Vilket är bra då bristen på forskningssjuksköterskor gör att många studier inte kan genomföras i dag, säger Anna Oddbjörn.

Alla studier följer ett särskilt protokoll där bland annat bakgrund, syfte, aktuella patienter, dosering, antal patientbesök, läkemedel och manual för studien finns beskriven. Innan studien startar måste protokollet godkännas av både läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.

Forskningssjuksköterskans jobb handlar om att på ett korrekt sätt följa protokollet, vilket ofta innefattar ett exempelvis utföra enkäter, ta blodprov och distribuera läkemedel.

- Jobbet kan handla om allt från registerstudier där patienternas existerande journaler ger oss majoriteten av informationen, till fas 1-studier där man ofta har patienter inlagda under en längre tid, säger Lina Lundén, forskningssjuksköterska i botten men som nu även projektleder studierna.

Varje sjuksköterska på KTA deltar i ungefär 6-7 kliniska studier per person, vilka löper under olika lång tid, allt från två veckor till två år. Det nya sättet att jobba på plats ute i andra verksamheter i regionen är lockande menar Liselotte Persson:

- Det känns jätteroligt, jag har jobbat som forskningssjuksköterska sedan 2005, främst inom hjärtmedicin men också inom andra diagnosområden. I och med detta projekt får jag en möjlighet att utvidga mina kunskaper ytterligare, samtidigt som jag får använda min samlade erfarenhet, säger hon.

Även för hälso- och sjukvården i stort innebär uthyrningen av forskningssjuksköterskor ett uppsving, tror Anna Oddbjörn:

- Klinisk forskning driver vården framåt, och nu bidrar vi till att fler studier som kanske inte skulle ha blivit av annars, kan genomföras. Karolinskas sjukhusledning vill att forskning ska vara en självklar del av vården, och vi måste arbeta för att komma dit, säger hon.

Patienterna som deltar i studien får möjlighet att prova behandlingar som kan vara mer effektiva än de som erbjuds i dag.

- Patienter är ofta positiva till att delta i kliniska studier. Där ingår ofta extra undersökningar och längre besök än inom rutinsjukvården, vilket gör att patienterna känner sig sedda och uppskattade, säger Lina Lundén och fortsätter:

- Om genomförandet av kliniska studier ökar i verksamheterna kan det också attrahera mer kompetent personal som tycker det är attraktivt att få jobba i vårdens framkant.
En klinisk studie initieras oftast av ett företag eller en akademisk institution. De tar i sin tur kontakt med den vårdenhet de tror är lämplig för att genomföra studien, beroende på vilka patienter de söker. Finansiering för studier och studiepersonal, som forskningssjuksköterskor, ska finnas med i budget för studien.

Anna Oddbjörn.

- Vården ska oavsett vad aldrig belastas av de kliniska studierna. Däremot gynnar de kliniska studierna vården, eftersom det förhoppningsvis innebär en kompetensutveckling för verksamheten och i förlängningen bättre behandlingar, läkemedel, produkter och vård för patienten, säger Anna Oddbjörn.

Fakta KTA:


• KTA består av tre enheter; KTA Fas I (M62 på Karolinska Huddinge), KTA Prim (Sabbatsbergs sjukhus) och KTA Support (Norra Stationsgatan 67) med uppdrag är att öka möjligheten för kliniska studier i Region Stockholm och Gotland. KTA bedriver inga egna studier, utan utför endast kliniska studier och erbjuder stöd och projektledning inom klinisk forskning på uppdrag av akademi, hälso- och sjukvård och industri. KTA kan beskrivas som en servicefunktion, en så kallad core facilitet.

• KTA ligger under FoU-staben på Karolinska Universitetssjukhuset, men har två uppdrag. Dels ett regionalt att stödja klinisk forskning i Region Stockholm och Gotland. Dels ett nationellt att stödja utvecklingen och förbättra förutsättningarna för kliniska studier i Sverige inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige.

• Den nya piloten möjliggör att forskningssjuksköterskor kommer ut till verksamheter i hela regionen och stöttar kliniska studier på plats.

• KTA driver också ett regionalt nätverk för forskningssjuksköterskor med syftet att vara ett forum för diskussions- och erfarenhetsutbyte. Forskningssjuksköterska är ingen egen specialitet, och många jobbar ensamma i sina verksamheter. Maila ktaadmin.karolinska@sll.se för att anmäla dig till nätverket.

• Alla som deltar i en klinisk studie har skrivit under samtycken om att de har fått och förstått all information om studien. Mer information till studiedeltagare finns via https://karolinskatrialalliance.se/delta_i_en_klinisk_studie/