Utredningen av trakasserier på Karolinska Universitetssjukhuset – delrapport från Advokatbyrån Flood Herslow Holme

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har tagit emot en delrapport från den av landstinget upphandlade advokatbyrån Flood Herslow Holme Advokatbyrå (FHH).

I delrapporten beskrivs att utredningen nu pågår. Utredningsarbetet baserar sig på tidigare dokumentation och på intervjuer. Ett flertal intervjuer har gjorts, men byrån uppger att de planerar ytterligare ett tjugotal intervjuer. Eftersom så många intervjuer återstår är det för tidigt att indikera resultatet av utredningen. Slutrapport kommer att kunna presenteras 1–2 veckor efter det att intervjuerna genomförts, och förväntas vara klar före utgången av januari månad 2019.

På Karolinska råder nolltolerans mot alla typer av trakasserier och kränkande beteenden – det gäller självklart även alla former av antisemitism, som vi tar starkt avstånd ifrån. Vi arbetar sedan flera år aktivt både med att kommunicera och leva efter våra värderingar. Vi fortsätter nu att öka kraften i arbetet för att förebygga, upptäcka och åtgärda eventuella förekomster av trakasserier och kränkningar i vår organisation.

Inom sjukhuset har kommunikationen förstärkts kring redan pågående och löpande värderingsarbete. Vid chefs- och medarbetarmöten och i interna kommunikationskanaler har sjukhusets nolltolerans mot alla former av trakasserier och diskriminering betonats, och policys, riktlinjer och verktyg (som t ex Vägvisaren och Visselblåsarrutinen) har förtydligats. Stöd för chefer och medarbetare att utveckla sitt värderingsarbete pågår i flera av våra teman och funktioner.

Vård och patientsäkerhet

Varje verksamhet ansvarar för att vården är patientsäker. Det finns även en stabsfunktion, Kvalitet och patientsäkerhet, som sjukhusövergripande kontinuerligt följer upp att all verksamhet bedrivs patientsäkert. Chefläkarfunktionen är en central uppföljningsfunktion och kompletterar det som görs lokalt. Varje år gör sjukhuset ett årsbokslut på patientsäkerhet och en årlig patientsäkerhetsberättelse.

Karolinska Universitetssjukhusets chefläkare har nyligen gjort en patientsäkerhetsuppföljning på den berörda enheten. Vid en första lokal patientsäkerhetsrond har en rad allmänna risker rörande vårdplatser och rutiner identifierats, som inte skiljer sig från övriga verksamheter på sjukhuset. Specifika risker kopplade till det aktuella ärendet kunde då inte identifieras, men ett systematiskt och kontinuerligt patientsäkerhetsarbete pågår inom verksamheten i samarbete med chefläkare.

Fortsatta aktiviteter på sjukhuset

Karolinska har haft kontakt med olika organisationer för att lyssna och lära oss mera kring ämnet. Vi kommer fortsätta ha diskussioner med olika personer och med Forum för levande historia, som har bred kunskap inom området, i vår planering framåt. Sjukhuset planerar att under början av 2019 genomföra ett antal föreläsningar för medarbetare på temat "Allas lika värde" samt ett seminarium som tar upp diskussionen kring trakasserier i vården.

När rapporten från advokatbyrån FHH är klar kommer vi att kommunicera resultatet och rekommendationerna från rapporten tillsammans med en plan för eventuella åtgärder.