Karolinska Universitetssjukhusets arbete mot trakasserier och diskriminering

Nyhet

En bra arbetsmiljö för alla medarbetarna är ett högt prioriterat område inom Karolinska Universitetssjukhuset.

En av hörnstenarna i sjukhusets arbetsmiljöarbete är den årliga medarbetarundersökningen. Utifrån den tar alla chefer fram handlingsplaner tillsammans med sina medarbetare för att konsekvent och kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.

I Karolinskas medarbetarundersökning ställs flera frågor om utsatthet. Resultaten för 2018 visar att andelen som utsatts för hot/våld, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier gått ned något, 1 - 2 procentenheter totalt sett. Fler än tidigare vet vart de ska vända sig om det skulle bli utsatta för hot/våld, kränkningar eller sexuella trakasserier.

Även om trenden är försiktigt positiv så återstår mycket arbete. Ambitionen är att ingen medarbetare ska uppleva trakasserier, och att alla ska veta var de ska vända sig om de blir utsatta.

- Ingen ska utsättas för diskriminering eller trakasserier på Karolinska. Vi har tydliga riktlinjer och en tydlig värdegrund och det är både chefers och medarbetares uppdrag att följa dessa. Det är ett ansvar vi har var och en mot våra patienter och mot varandra, säger tf sjukhusdirektör Annika Tibell.

Karolinska kommer därför att förstärka det proaktiva värderingsarbetet, både som en del av arbetet med medarbetarundersökningen och i form av andra insatser. Åtgärder sätts också in för att ännu fler medarbetare ska veta vart de ska vända sig samt att fler ska känna att de får det stöd de behöver i den här typen av situationer.

Fakta

Resultat inom utsatthetsfrågor:

  • 5 procent har blivit utsatta för hot jämfört med 7 procent förra året.
  • 1 procent har blivit utsatt för våld, samma siffra som förra året.
  • 2 procent känner sig utsatta för sexuella trakasserier, jämfört med 3 procent förra året.
  • 9 procent känner sig utsatta för kränkande särbehandling, jämfört med 10 procent förra året.