Omvårdnad stärks med ny chefsroll

Nyhet

En av Oili Dahls uppgifter är att arbeta för ett starkare band mellan universitet och sjukhus i omvårdnadsfrågor. Hon är utbildningschef för omvårdnad inom funktionsområdet PMI (Perioperativ medicin och intensivvård).

Oili Dahl är disputerad specialistsjuksköterska inom intensivvård och har jobbat i olika chefsroller de senaste 15 åren. Innan hon kom till PMI i början av 2017 hade hon i uppdrag att bygga Omvårdnadsakademin vid dåvarande Gastrocentrum. Meningen med omvårdnadsakademin är att ge sjuksköterskor möjligheter till akademisk utveckling, parallellt med en klinisk tjänst.

Hennes roll som utbildningschef på PMI är inte typisk för övriga teman och funktioner på Karolinska. Organisatoriskt rapporterar hon direkt till PMI:s FoU-chef.

Hennes roll - en förstärkning

Som utbildningschef för omvårdnad representerar och ansvarar hon för specialistsjuksköterskeutbildningar, grundutbildningar och samverkan med lärosäten och universitet. Hon pratar om sin roll som en förstärkning.

– Vi utgör ju den största plattformen i Sverige för att utbilda specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård. Dessutom behöver vi integrera utbildning tydligare med vård och forskning, förklarar Oili Dahl.

Oili Dahl arbetar framförallt på en strategisk nivå. När det gäller utbildningsuppdraget har hon som chef ansvaret för att PMI gör rätt prioriteringar och att det finns förutsättningar och resurser för utbildning. Till exempel ska verksamheten i högre grad använda vetenskapligt underlag i undervisning och skapa modernare sätt för lärandet.

– Det kan jag absolut inte göra själv. Vi har en väldigt bra organisation på omvårdnadssidan med många utbildningsledare som har ansvar för utbildning inom anestesi, operation, intensivvård och pre- och postoperativ vård. De arbetar integrerat med olika områden. Det är ju de som tillsammans med sina team får det att hända. De utvecklar handledarmodeller, utvärderar dem, utvecklar studenternas lärande och deras pedagogiska miljö, ser till att nyanställda får rätt utbildning och att kliniska handledare får det stöd de behöver.

De utmaningar i handledning i klinik som finns tacklar PMI på olika sätt.

– Vi tittar på vem som ska handleda vem, testar evidensbaserade handledarmodeller där studenter handleder studenter, använder effektiva lärandemiljöer som KUA-IVA för strukturerat interprofessionellt lärande. Det är helt klart en utmaning. Men det är också ett väldigt härligt och glädjande uppdrag eftersom det är våra framtida kollegor vi utbildar.

Ständigt lärande

Grundförutsättningen för att kunna lära ut till andra är förstås att själv vara kunnig i sin roll. Det är livslångt lärande som gäller för att följa den snabba utvecklingen när det gäller behandlingar och teknik.

En allt hetare fråga på utbildningssidan handlar om just tillgång till utbildning, bedömer Oili Dahl.

– Mycket reflektion och diskussion sker tillsammans med teamet. Men för de flesta är det svårt att komma ifrån för att till exempel gå på en föreläsning. Så hur ska vi se till att det som utvecklar oss är tillgängligt på andra sätt? Hur kan vi använda virtuella miljöer, webbaserade rum och sociala medier på ett organiserat sätt?

Frågorna är komplexa och nu jobbar en pedagogisk utvecklare för att bena ut dem.

– Det finns sådana webbmöjligheter att det är lätt att drunkna. På många sätt handlar det om att kunna orientera sig och göra val för sig själv. Nätverkandet och frågeställningarna ska riktas till rätt grupp. Varifrån hämtar jag kunskap och på vilket sätt gör jag det? Vi har just börjat prata om det här, och det är bra. Om ett år räknar jag med att vi har några svar.

Koppla akademin till utbildning i verksamheten

Det mest intressanta för Oili Dahl just nu är att koppla akademin och dess kraft till utbildningen i verksamheten. Det sker bland annat genom att försöka hitta sätt att formalisera samarbetet mellan universitet, högskolor och yrkeshögskolor och PMI när det gäller omvårdnadsfrågor.

– Vi behöver ett nära samarbetet för att driva på forskning och utveckling inom omvårdnad. Det är väldigt spännande för jag ser så många möjligheter i det. Jag vill att det ska finnas en struktur där sjuksköterskorna kan lyfta kliniska frågeställningar och samverka i klinisk forskning. Kanske kan vi också öka den pedagogiska utvecklingen.

Den största utmaningen i att knyta universitet och sjukhus närmare varandra när det gäller omvårdnadsfrågor är att ändra en kultur, känner Oili Dahl.

– Det handlar om synen på professionen, att vi själva skall ta ansvar för att utveckla och beforska omvårdnad.

Text och foto: Lisa Thorsén