Sjukvården behöver förändras

Nyhet

Sten Hellström och Mats Holmström kommenterar i en debattartikel i SvD flera av de förändringar som nu pågår i Stockholms sjukvård, med utgångspunkt från öron-, näs- och halsvården. Karolinska ledning ger en replik på debattartikeln; Vi håller med om en del, men inte allt. Framförallt är det en sammanblandning av en rad olika saker.

Sjukvården behöver förändras, behoven ökar och resurserna är begränsade. Stockholms läns landstings Framtidsplan (FHS) beskriver hur patienten ska sättas i fokus ännu mer och att patienten snabbare ska få vård på rätt vårdnivå, för att på så sätt använda vårdens resurser rätt.

Stora delar av Hellströms och Holmströms kritik har med detta att göra, dvs det handlar om Karolinskas nya högspecialiserade uppdrag där viss vård ska flyttas från Karolinska Universitetssjukhuset till andra mottagare i sjukvårdssystemet. Vi håller med om att öron- näs- och halsvården påverkas av systemförändringen. Det är inte helt klart var alla mottagare finns och hur specialitetens utveckling och ST-utbildning ska skötas i framtiden. Vi jobbar på olika sätt tillsammans inom landstinget för att lösa dessa frågor, och det har tagit längre tid än vi önskat.

En annan förändring som Hellström och Holmström berör handlar om vår nya verksamhetsmodell. Syftet med den är bättre patientdelaktighet, sammanhållna och överblickbara processer runt patienten som kan utvecklas strukturerat, samt uppföljning på både kvalitet och resultat.

Vi har valt att samla nästan all cancer i ett tema, vilket gör att cancerkirurgin inom öron-näsa-halsområdet flyttar samman med annan cancervård. Syftet med detta är att få en tydlig fokusering och överblick över all cancervård och skapa en sammanhållen cancervårdkedja som i förlängningen gör att vi sammantaget kan skapa ett "comprehensive cancer center", något andra länder gjort framgångsrikt. Detta görs i nära samverkan med Karolinska Institutet och är något som även Cancerfonden ser som önskvärt.

Med vår nya organisation kan vi göra saker som inte var möjliga tidigare. Sammanhållna patientflöden har länge varit önskvärda och drivs aktivt av alla landets regionala cancercentra och finns uttalat i cancerstrategin. Evidensbaserade vårdprogram och standardiserade vårdförlopp med kvalitetsmål är professionens, sedan många år, framgångsrika styrdokument. Nu anpassar vi organisationen och arbetssätten efter det.

Hellström och Holmström skriver att det är en självklar realitet att patienten vårdas i ett team med kompetens och ansvar för aktuell diagnos. Till del har det varit så, men i den nya verksamhetsmodellen engageras fler kompetenser än tidigare – bland annat lyfts det omvårdnadsarbete som sjuksköterskor gör fram på ett helt annat sätt. Dessutom deltar patient- eller närståenderepresentanter i beslut om prioriteringar och förbättringar och forskningsrepresentanter har ett ansvar för att forska på och utbilda i patientflödet. Vi ser detta som en viktig vidareutveckling av teamen som får en tydligare ledning.

Vår verksamhetsmodell har tagits fram för att bemöta en lång rad utmaningar, och visst behöver den nu prövas och utvecklas, något som ständigt pågår. Det är en framväxande förändring.

Att det finns fler chefer i vår nya organisation beror framför allt på att vi velat minska storleken på de medarbetargrupper som cheferna har. Några chefsroller har också utvecklats för att lyfta fram omvårdnadskompetensen och skapa utvecklande roller för sjuksköterskor. Ledarskapet är viktigt.

Många medarbetare från alla yrkesgrupper har varit, och är fortsatt, delaktiga i införandet av modellen. Vi har försökt att balansera de olika perspektiven från olika yrkesgrupper.

Den nya sjukhusbyggnaden är en tredje förändring som Hellström och Holmström kritiserar. Att vi får en helt ny modern, och fräsch vårdmiljö istället för den gamla i Solna, tycker vi är fantastiskt och något vi ska ta tillvara. Här finns all modern utrustning och samlad kompetens som våra patienter behöver. Vi har identifierat och åtgärdat flera problem det första året och allt är inte perfekt, men med ett gemensamt engagemang kommer vi att kunna lösa detta bra tillsammans.

Melvin Samsom, sjukhusdirektör
Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör
Nina Nelson Follin, direktör, Kvalitet och Patientsäkerhet
Anders Ahlsson, temachef, Tema Hjärta och Kärl
Magnus Andersson, temachef, Tema Neuro
Harald Blegen, temachef, Tema Cancer
Miia Kivipelto, temachef, Tema Åldrande
Tomas Movin, temachef, Tema Trauma och Reparativ Medicin
Svante Norgren, temachef, Tema Barn och Kvinnosjukvård
Ylva Pernow, temachef, Tema Inflammation och Infektion
Åsa Dedering, funktionschef Funktion Hälsoprofessioner
Juhana Hakumäki, funktionschef, Funktion Bild och Funktion
David Konrad, funktionschef, Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Andreas Matussek, funktionschef, Karolinska Universitetslaboratoriet
Patrik Rossi, funktionschef, Funktion Akut