Kommentar till mediainslag om Karolinska Universitetssjukhusets verksamhetsmodell

Nyhet

Radioprogrammet Kaliber sände den 30 april ett program om Karolinska Universitetssjukhusets verksamhetsmodell. Även Dagens Nyheter rapporterade idag om innehållet i programmet. Fokus ligger på införandet av verksamhetsmodellen och vad några av medarbetarna tycker om modellen.

Den nya verksamhetsmodellen har varit införd på hela Karolinska sedan hösten 2017. Därefter har arbetet med att anpassa modellen till de olika temana och funktionerna fortsatt.

- De frågor och den kritik som programmet visar på, ska vi fortsätta att bearbeta i organisationen. Reportaget visar på att en organisationsförändring tar lång tid. Från det att organisationen är införd på pappret återstår mycket arbete med att klargöra hur organisationen ska fungera lokalt, och att justera arbetssätt och processer så att man får ut de resultat man vill. Vi är fortfarande i den fasen, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom.

En fråga som tas upp i programmet är ifall det råder en tystnadskultur på sjukhuset. Melvin Samsom menar att det är olyckligt om det är så på vissa ställen. Chefer och ledare har ett tydligt ansvar att verka för öppenhet, samtidigt som kulturen på arbetsplatsen är ett gemensamt ansvar för både medarbetare och chefer.

- Det är viktigt att vi jobbar för ett öppet klimat och att det är högt i tak. Alla frågor ska läggas på bordet och diskuteras. Det handlar om att arbeta tillsammans för att hitta fungerande lösningar och att ha tålamod med att det kan ta tid innan man ser resultaten, säger Melvin Samsom.

Ytterligare en fråga som berörs är att verksamhetsmodellen medfört ett krångligt språk. Melvin Samsom säger att man vid en så här stor förändring måste bygga upp ett delvis nytt gemensamt språk, till exempel utifrån att det finns nya roller, samt en gemensam förståelse för det nya.

- Jag vill poängtera vikten av att dialogen fortgår, att vi lyssnar in de som tycker att organisationen är otydlig eller att det finns krångliga begrepp, och att vi kommer fram till en gemensam förståelse för vägen framåt. Det finns ingen organisationsstruktur som löser alla problem, dem löser man genom samarbete och dialog, menar Melvin Samsom.

Utöver verksamhetsmodellen berörs frågor om Karolinskas väntetider på operation och personalomsättning.

- Dessa viktiga frågor arbetar sjukhuset med varje dag. Vi jobbar hårt med att minska väntetider för operation och att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta är frågor som inte direkt har att göra med vår verksamhetsmodell utan med det stora elektiva uppdrag vi fått av landstinget, parallellt med att trycket från akuta patienter varit konstant och inte minskat i den takt det var tänkt, avslutar Melvin Samsom.

Mer information:

- Här finns Kalibers inslag.

- Här finns mer information om Karolinskas verksamhetsmodell