En hjärtefråga för Karolinska

Nyhet

Resultaten från 2017 från det nationella registret Swedehearts Kvalitetsindex av hjärtinfarktvården presenterades idag och de visar att Karolinska Universitetssjukhuset hamnar högt upp i rankningen bland alla sjukhus i Sverige.

Swedehearts resultat gav Karolinska i Solna en delad förstaplats med 10 poäng (av 11 möjliga) och Karolinska i Huddinge hamnar på tredje plats resultatmässigt med 9 poäng. Detta är en förbättring av resultaten från 2016 – då Karolinska i Solna fick 9 poäng och Karolinska i Huddinge 7 poäng.

Swedehearts Kvalitetsindex speglar hela vårdkedjan vid hjärtinfarkt, både det akuta omhändertagandet och det sekundärpreventiva arbetet samt inrapporteringsgrad till registret.

- Det är oerhört glädjande att vi i Huddinge ser dessa mycket förbättrade resultat, och även att vi i Solna, trots avbrott med flytt och diverse tekniska utmaningar lyckats förbättra resultatet All eloge till alla medarbetare som har jobbat hårt och systematiskt med att optimera denna vård, säger Anders Ahlsson, temachef för Hjärta Kärl.

Resultaten från 2017 visar en radikal förbättring, speciellt inom sekundärprevention. Tema Hjärta och Kärl har jobbat hårt med att definiera gemensamma arbetssätt i samarbete med patienterna i de nya flödesborden, samt lagt ett större fokus på de olika mätetalen och riskfaktorerna, så som att blodtryckssänkning fungerar, att patienterna slutar röka, att LDL-kolesterol sjunker och att patienterna överlag lever mer hälsosamt. Temat har även jobbat med en tydlighet i riktlinjer vid utskrivning av patienter för att säkerställa att patienterna har en förståelse för vad de ska tänka på vid hemgång. Medarbetarna har fokuserat på kommunikation och en bra följsamhet till behandling och nya levnadsvanor.

- En annan viktig förändring är att vi har ökat antal uppföljningsbesök bland denna patientkategori. De klart förbättrade resultaten är ett direkt bevis på att arbetet med att fokusera på återbesök och följsamhet har fallit väl ut, säger Linda Mellbin, patientflödeschef Tema Hjärta och Kärl.

- Patienterna uppskattar det ökade antalet återbesök, framför allt att de får komma till sjuksköterskorna, då de har möjlighet att ställa frågor och få svar om behandling och levnadsvanor, säger Linda Mellbin.

Kombinationsvariabeln (rökstopp för rökare, deltagande i fysiskt aktivitetsprogram, ett systoliskt blodtryck lägre än 140 mmHg samt LDL-kolesterol lägre än 1,8 mmol/L) för den sekundärpreventiva vården har förbättrats betydligt för patienterna både i Solna och i Huddinge. 2016 uppnådde 34% av patienterna i Solna målen, och för 2017 är den siffran 43%. I Huddinge 2016 uppnådde 20% av patienterna målen och för 2017 blev resultatet 32%.

Mer om Swedeheart - Kvalitetsindex som mäter hjärtinfarktsjukvården sedan 2014

Swedeheart startade 2009 genom att fyra redan befintliga kvalitetsregister (RIKS-HIA, SEPHIA, SCAAR, och Svensk hjärtkirurgiregister) gick samman och bildade Sveriges största kvalitetsregister.

Det primära syftet med Swedeheart är att stödja evidensbaserad terapiutveckling vid akut och kronisk kranskärlssjukdom och vid kateterburen eller kirurgisk klaffintervention. Detta genom att ge kontinuerlig information om vårdbehov, undersökningar, behandlingar och behandlingsresultat.

Den långsiktiga målsättningen är att bidra till en minskad dödlighet och sjuklighet hos patienterna och att öka kostnadseffektiviteten i vården.

Läs mer: länk till Swedehearts kvalitetsindex 2017