Karolinska Universitetssjukhusets medarbetarundersökning 2017

Nyhet

De övergripande resultaten från Karolinska Universitetssjukhusets medarbetarundersökning 2017 har kommit.

Karolinska Universitetssjukhusets medarbetarundersökning är ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sjukhuset befinner sig i en intensiv förändring där verksamheten utvecklas mot ett nytt vårduppdrag och där en ny verksamhetsmodell införts.

- Det är bra att vi nu har ett resultat för den nya organisationen. Det är en viktig mätpunkt att arbeta vidare med. Vi sätter stort värde på att så många som 72% av våra medarbetare tog sig tid att besvara undersökningen, trots att den genomfördes under en semesterperiod med hög arbetsbelastning, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Övergripande resultat

Det övergripande resultatet visar att index har ökat något på nästan alla frågor. Detta gäller också de sammanslagna indexen: medarbetarindex - som ökat från 72 till 73, ledarskapsindex - som ökat från 74 till 75 och totalindex - som ökat från 69 till 70.

Resultaten är i övrigt ganska lika jämfört med förra året, men en av de största förbättringarna finns inom området utsatthetsfrågor där medarbetarna fått större klarhet i var de kan vända sig för att få hjälp vid olika allvarliga frågor: vid hot och våld (från 78 till 83), om man upplever sig sexuellt trakasserad (från 72 till 79) samt om man upplever sig utsatt för kränkande särbehandling (från 72 till 78).

I år lades en ny fråga till där vi frågar om förtroende för Karolinskas ledningsgrupp (sjukhusdirektören samt tema-, funktions- och stabschefer tillsammans). Index blev 37.

- Förtroendefrågan är viktig, där krävs förbättring på högsta nivån och vi behöver arbeta vidare med den. Vi är också medvetna om att förtroendet påverkas i stora förändringar. 2017 har varit ett tufft år för Karolinska med mycket förändringsarbete, tekniska problem och många nya chefer, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Index på de åtta frågor som ställs om hur medarbetarna upplever ledarskapet i förhållande till sin närmaste chef är starkt och ligger på 75 (74 för 2016).

- Vi ser att utvecklingen går åt rätt håll säger Melvin Samsom.

Resultatet bearbetas lokalt

Nu påbörjas arbetet med att ta fram resultat på gruppnivå så att varje chef får ett lokalt resultat att arbeta vidare med tillsammans med sina medarbetare. Alla chefer bjuds in till seminarier om det övergripande resultatet samt hur de kan jobba med sitt lokala resultat. Sjukhuset arbetar med resultaten till exempel genom att varje arbetslag gör lokala förbättringsplaner, frågor tas upp till samtal på APT-möten och lokala projekt startas. Det är viktigt att skapa tid för reflektion och dialog, för att de rätta frågeställningarna ska prioriteras i åtgärdsplanerna.

- Det viktiga är att alla arbetsgrupper verkligen tar möjligheten att använda dessa resultat som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa bättre arbetsförutsättningar med patienten i fokus. Dialogen är viktig. Inte så sällan handlar det som skaver om saker som vi kanske inte tänker på, så att fortsätta att ställa frågor och fundera över varför det ser ut som det gör är viktigt innan man tar fram en slutgiltig handlingsplan, säger HR-direktör Anna-Karin Samuelson.