IVO konstaterar brister på akutmottagningen i Huddinge

Nyhet

IVO har i sin tillsyn av akutmottagningen Huddinge visat på brister för patienter som väntar på vårdplats

Våren 2017 gjorde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en samlad tillsyn av alla akutmottagningar i länet. Fokus låg på patienter som fått besked om att de behöver läggas in men sedan är kvar på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. En ny inspektion gjordes på akutmottagningen i Huddinge den 8 december 2017.

Karolinska Universitetssjukhuset har nu tagit del av beslutet från inspektionen på akutmottagningen Huddinge den 8 december. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skriver i sitt beslut att tillsynen visat på brister i övergången mellan akutmottagning och vårdplats i sluten vård för patienter som vistas lång tid på akutmottagningen i väntan på vårdplats.

IVO kräver att ett antal åtgärder vidtas; säkerställa att patienter i övergången mellan akutmottagning och vårdplats i sluten vård får den omvårdnad, mat, dryck och läkemedel som motsvarar den enskildes behov samt upprätta och implementera ett systematiskt patientsäkerhetsarbete med uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder samt egenkontroll i de delar som tillsynen omfattar.

Karolinska ska till senast 20 mars redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Om inte någon åtgärd vidtagits vid denna tidpunkt ska en tidsplan presenteras.

Akutmottagningen Huddinge har under en lång tid arbetat metodiskt med en åtgärdsplan för att förbättra vården för de patienter som kommer till akutmottagningen. Problemet med färre vårdplatser än behovet kvarstår dock vilket leder till långa vistelsetider på akutmottagningen i väntan på ledig vårdplats för patienter som behöver läggas in på sjukhuset. Att lösa frågan är en uppgift där hela sjukhuset behöver samarbeta. Det är en prioriterad fråga och ett gemensamt ansvar på sjukhuset, för våra patienter.

Inspektionen för vård och omsorg har tidigare begärt att akutsjukhusen, för Karolinskas del avseende akutmottagningen i Solna, ska redovisa sina åtgärder för bättre omhändertagande för patienter som väntar på inläggning på länets akutmottagningar i mars 2018.

Både länets chefläkare och länets sjukhusdirektörer kommer också samarbeta kring arbetet med åtgärder för akutmottagningarna på sina möten under januari och februari.