Kommentar till hur Karolinska Universitetssjukhuset använder externa resurser i omställningsarbetet

Nyhet

DN skriver den 25 mars om kostnader för Karolinska Universitetssjukhusets omställningsarbete inom den av Stockholms läns landsting beslutade planen för Framtidens hälso- och sjukvård (Framtidsplanen), såsom flytten till ny sjukhusbyggnad och införandet av en tematisk organisation.

Karolinska Universitetssjukhuset är en organisation med 16 000 medarbetare. Det kräver specifik kompetens för att genomföra de stora förändringar sjukhuset gör nu, och ytterligare ett par år framåt. Det har inte varit planerat att sjukhuset ska ha all expertis inom den egna organisationen, utan extern kompetens och resurser kan tas in tillfälligt som stöd där det behövs under begränsade perioder. För detta finns en särskild omställningsbudget för åren 2015 - 2018 som är separat från vårdbudgeten.

Sjukhuset använder externa resurser som stöd när det gäller till exempel införande och driftsättning av medicinteknisk utrustning som kräver särskild kompetens, IT, projektledning och analysarbete. Boston Consulting Group stödjer sjukhuset när det gäller införandet av en ny verksamhetsmodell, ett stöd som signifikant kommer att minskas redan under 2017 då sjukhuset kommit långt med den nya organisationen. Karolinska arbetar även med Ernst & Young när det gäller MT/IT. Det är dock alltid sjukhusets egna medarbetare, dvs sjukhusledning och linjeorganisation, som tar beslut om och genomför förändringarna i organisationen.

Vid varje skede av förändringen utvärderar Karolinska noggrant huruvida vi behöver externa resurser eller inte, detta för att hålla alla kostnader på så låg nivå som möjligt. De områden där behov kvarstår av externa resurser är kopplade till kommande driftsättningar av de nya sjukhusbyggnaderna i Solna och Huddinge.

 

 Fakta:

  • Karolinska Universitetssjukhuset har fått en separat budget för omställningen inom ramen för framtidsplanen från Stockholms läns landsting – det är från denna budget som kostnader för externa resurser finansieras
  • Karolinskas totala kostnad för externa resurser 2016 var 285 miljoner kronor (mkr). Budgeten för 2016 var 307 mkr.
  • 85 procent av dessa kostnader gäller MT och IT och arbete i samband med införande och driftsättning av ny medicinsk teknik för NKS
  • Avtalen med BCG och Ernst & Young är tecknade i enlighet med det ramavtal som Stockholms läns landsting gjort
  • Sjukhuset köpte under 2016 tjänster av just Boston Consulting Group för totalt 72 mkr. Av dessa 72 miljoner är 36 mkr relaterade till driftsättning av NKS och 36 mkr gäller införandet av ny tematisk organisation.