Apixaban, akut, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Antitrombotiska läkemedel
  • NOAC (New oral antikoagulants)
Läkemedelsnamn:
  • Eliquis
Rapportnamn: P-Apixaban, akut
Indikationer / kompletterande analyser:
Eliquis® (apixaban) är en peroral faktor Xa-hämmare godkänd för profylax mot venös trombos/lungemboli efter elektiv ortopedisk behandling vid knä/höftproteskirurgi och mot TIA/stroke och perifer arteriell emboli vid förmaksflimmer.

Apixaban har en förutsägbar farmakokinetik och farmakodynamik, uppvisar mindre intra- och interindividuell variabilitet samt har ett bredare terapeutiskt index och därmed är rutinmässig koagulationsmonitorering inte nödvändig. Det finns dock fortfarande vissa situationer när mätning av den antikoagulerande effekten kan krävas.

Kunskap om användning av anti-Xa metoden för monitorering av Apixaban är begränsad och framför allt baserad mest på in vitro studier. Därför ska tolkning av uppskattad Apixaban koncentration uppmätt med anti-Xa göras försiktigt.

För mer detaljerad information om Apixaban, se råd från Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas: www.ssth.se/ SSTH riktlinjer, vårdprogram och PM/Nya perorala antikoagulantia. 

För mätning av direkt plasmakoncentration beställs P-Apixaban. Utförs av Klinisk farmakologi.
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri

OBS! Korsreaktion mot LMWH, antiXa samt Rivaroxaban, Anti Xa.
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller med konsultremiss).
Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp (vid behov av rör som drar mindre mängd blod).

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid.

Provtagning cirka 3 timmar efter Apixaban-intag återspeglar i regel maximal plasmakoncentration.

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning kan ske inom Stockholmsregionen på följande provtagningsenheter:
Karolinska, Solna: Provtagningsenheten, huvudentrén (A6:00)
Karolinska, Solna: Radiumhemmet, entréplanet (P3:00)
Karolinska, Huddinge: Provtagningscentralen, C1 76
Danderyds sjukhus: Provtagningscentralen
Norrtälje Sjukhus: Provtagningscentralen
Södersjukhuset: Kliniskt kemiska laboratoriet
Södertälje Sjukhus: Kliniskt kemiska laboratoriet
Förvaring / transport:

Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Provet ska centrifugeras inom 30 minuter efter provtagningen för att få trombocytfri plasma. Denna plasma kan användas även för andra koagulationsanalyser. 

  • Centrifugeras vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter). Plasman överförs till ett plaströr.
    OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.   
  • Vid förvaring längre än 2 timmar fryses avhälld plasma i -70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress: Provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Solna, 171 76 STOCKHOLM

Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja