Organisation

Sjukhuset drivs under bolagsliknande former och har en egen styrelse. Verksamheten leds av sjukhusdirektören. Vårdverksamheten är organiserad i sju divisioner.

Sjukvården är organiserad i sju vårddivisioner varav en förmedlar medicinsk service till övriga divisioner och externa kunder. Divisonerna består av 70 olika verksamhetsområden.

Forskningen och utbildningen organiseras i en egen stab, men är nära sammankopplad med den dagliga sjukvården. På sjukhuset finns också administrativa staber. Verksamheten är geografiskt koncentrerad till Solna och Huddinge men sjukhuset ansvarar även för vissa verksamheter som är belägna på bland annat Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus, samt ca 80 lokala laboratorier i primärvården.

Ny tematisk organisation

Den 3 juni 2016 går Karolinska Universitetssjukhuset in i en ny organisation som omfattar sju teman och fem funktioner och utgår från patientens resa genom vården. Övergången till den tematiska organisationen sker successivt och i den första fasen går nu två teman och fyra funktioner in i den tematiska organisation. Övriga fem teman och en funktion övergår i nya organisationen under 2017. Under en tid framöver har Karolinska två organisationsmodeller.

Sjukhusets verksamhet - organisation

Samlad universitetssjukvård 2004

Den 1 januari 2004 bildades Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheterna vid Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska Sjukhuset slogs då samman till en gemensam organisation.

1940 invigdes dåvarande Karolinska Sjukhuset och 1972 invigdes Huddinge Sjukhus.