Dabigatran, akut, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Antitrombotiska läkemedel
  • NOAC (New oral antikoagulants)
Läkemedelsnamn:
  • Pradaxa
Rapportnamn: P-Dabigatran, akut
Indikationer / kompletterande analyser:
Pradaxa® (Dabigatran etexilate) är en trombinhämmare, godkänd för profylax mot venös trombos/lungemboli efter elektiv ortopedisk behandling vid knä/höftproteskirurgi och mot TIA/stroke och perifer arteriell emboli vid förmaksflimmer.
Dabigatran har en förutsägbar farmakokinetik och farmakodynamik, uppvisar mindre intra- och interindividuell variabilitet samt har ett bredare terapeutiskt index och därmed är rutinmässig koagulationsmonitorering inte nödvändig. Det finns dock fortfarande vissa situationer när mätning av den antikoagulerande effekten kan krävas.

Kunskap om användning av Hemoclot för monitorering av Dabigatran är begränsad och baserad mest på in vitro studier. Därför ska tolkning av uppskattad Dabigatran-koncentration uppmätt med Hemoclot göras försiktigt.

För mer detaljerad information om Dabigatran, se råd från Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas: www.ssth.se/ SSTH riktlinjer, vårdprogram och PM/Nya perorala anitkoagulantia
 
För mätning av direkt plasmakoncentration beställs P-Dabigatran koncentration. Utförs av Klinisk farmakologi.
Metod:
Koagelbildning, fotometri
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller med konsultremiss). 
Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp (vid behov av rör som drar mindre mängd blod).

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid.

Provtagning cirka 2 timmar efter Dabigatran-intag återspeglar i regel maximal plasmakoncentration.

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Förvaring / transport:
Till Klinisk kemi för centrifugering inom 30 minuter efter provtagning.

Centrifugering: Sker i 10 minuter vid 3 000 x g (alt.15 minuter vid 2 000 x g). Plasma överförs till ett Ellermanrör eller motsvarande. OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter vid avhällning.

Vid förvaring längre än 8 timmar fryses avhälld plasma.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
OBS. Metoden är osäker för värden < 30 mikrog/L.