Demensmarkörer, Csv-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • beta-Amyloid
 • Fosfo-tau
 • Tau-protein
Rapportnamn: Csv-Demens med kvot eller Csv-Demens ej kvot
Indikationer / kompletterande analyser:

Följande analyser ingår i respektive grupp:

 • Csv-Demens med kvot: Csv-beta-Amyloid, Csv-Fosfo-tau,  Csv-Tau-protein och kvoten Csv-bamylo 42/40. Den diagnostiska säkerheten anses öka när man bestämmer alla markörerna.
 • Csv-Demens utan kvot: Csv-beta-Amyloid, Csv-Fosfo-tau,  Csv-Tau-protein.

Vid minnesutredningar.

NYHET! Fosfo-tau 181 i plasma kan nu beställas som en forskningsanalys via Laboratoriemedicinskt studiecenter P-FosfoTau181 STUDIE (länk) 

Tilläggsinformation

Tau-protein är ett normalt förekommande protein i hjärnan som har en stabiliserande funktion gentemot mikrotubuli i nervcellernas axoner. Ökad nivå av Csv-Tau-protein ses vid alla sjukdomar med ett tillräckligt stort axonalt sönderfall eller vid aktiv axonal degeneration. De högsta nivåerna finner man hos akuta större strokefall och vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Hos patienter med Alzheimers sjukdom ligger medelnivån cirka tre gånger högre än nivån hos friska individer i samma ålder, men en betydande individuell variation kan förekomma. Ökade nivåer av Csv-Tau-protein kan även förekomma hos patienter med fronto-temporal demens och vid Lewy body demens. Det är oklart om tau-protein i spinalvätska ökar vid en ren vaskulär demens.

Fosforylerat tau har sämre förmåga än tau-protein att bindas till mikrotubuli, vilket ger en minskad axonal stabilitet. I likhet med tau-protein ökar nivån av Csv-Fosfo-tau i samband med Alzheimers sjukdom, men specificiteten är något högre än för tau-protein. Således har man i många studier funnit normala nivåer av Csv-Fosfo-tau vid fronto-temporal demens, Lewy body demens, vaskulär demens och stroke.

Beta-Amyloid är huvudkomponenten i senila plack, framför allt peptiden Aβ42, medan den vanligaste peptiden är Aβ40. Beta-amyloidpeptiderna härstammar från ett större protein: amyloidprekursorprotein (APP). Under metabolismen av APP klyvs beta-amyloid-peptiderna av och utsöndras till viss del i spinalvätskan. Vid Alzheimers sjukdom är utsöndringen av A β42 minskad till cirka hälften av nivån hos ett åldersmatchat material. Låga nivåer av Csv-beta-Amyloid 42 kan emellertid även ses vid Lewy body demens, och fronto-temporal demens. Nyare forskningsrön visar att kvoten Aβ42/40 ger en bättre diagnostisk säkerhet när det gäller att fastställa förekomsten av Alzheimers sjukdom.

Ovanstående uppgifter är hämtade från: K. Blennow, N Andreasen. Likvoranalyser vid Alzheimers sjukdom. Novartis.

Metod:
Immunkemi, kemiluminiscens 
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

OBS! Använd endast rör av polypropylen vid all provtagning och provhantering. Felaktig rörtyp kan riskera att ge falskt för låga värden.

Använd Sterilt provrör, PP (polypropylen) (Medicarrier art nr 67741).

Önskad provvolym 2 mL fördelat på två rör.

Länk till webbsida med bilder på provtagningsmateriel.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium
 
Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 1 dygn
 • Eller centrifugera, häll av och frys provet inom fyra timmar

Centrifugering:
 • 10 min i 2000 G
 • Fördela provet på två kryorör polypropylen (PP), sterilt 2 mL (MediCarrier artnr. 30050)

Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, förvaras frys
 • Transporteras fryst på kolsyreis​​
Referensintervall:
​Enhet: ng/L ​
​Csv-beta-Amyloid 42 ​ ​>599
​Csv-tau ​<404
​​Csv-fosfo-tau ​<56,5

 

​Csv-beta-amyloid 42/beta-amyloid 40 ​>0,068
Svarsrutiner:
Analys utförs två till tre gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​Gruppernas ingående analyser kan ej beställas enskilt.