LKM-ak (IgG)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Liver/kidney microsomes-ak
Indikationer / kompletterande analyser:

Antikropparna ingår vid beställning av Lever-ak.

Tilläggsinformation

Autoimmune hepatit typ 2 (AIH-2) är en autoimmun hepatit som förekommer främst hos barn och unga vuxna. Tidigare ansågs AIH-2 ha ett svårare förlopp och sämre prognos än AIH-1. Detta är dock omdiskuterat idag och båda typer svarar bra på kortikosteroider.
Förekomst av liver/kidney microsomal autoantibodies (LKM-1 och mera sällan LKM-3 antikroppar), och/eller antikroppar mot levercytosol-1 antigen, liksom avsaknad av ANA, antikroppar mot glatt muskel och mitokondrier karakteriserar AIH-2. LKM-1-antigenet är ett 50 kD protein, cytokrom P450 2D6.
Autoantikroppar mot LKM-1 och LKM-3 förekommer också vid hepatit C (>30 %) men dessa binder också vid andra epitoper på cytokrom P4502D6 och patienterna utgör en egen sjukdomsgrupp som kan särskiljas säkert från AIH-2 endast genom att påvisa HCV.
Metod:

Immunfluorescens (IFL) och LKM blot

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

Negativt (IFL)
Negativt (LKM Blot)

Svarsrutiner:
IFL utförs dagligen. Lineblot utförs 1-2ggr/ vecka. Svar normalt inom 1 vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30