Kvalitetsuppföljningar och resultat

Vi sammanställer årligen vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete så att du kan ta del av det. Hur vårt vårdresultat står sig i jämförelse med andra sjukhus i landet redovisas årligen i en sammanställning, Öppna jämförelser, som görs av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Socialstyrelsen.

Varje år samlar vi in och sammanställer information om vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete på sjukhuset i en skrift vi benämner Kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse. Du kan ladda ner en version i PDF genom att klicka på länken här under.

Sveriges kommuner och landstings hemsida går att läsa mer om Öppna jämförelser för hälso- och sjukvård.

Kvalitetsbokslut 2018

Förord till årets kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse

Ett bokslut innehåller alltid både plus och minus. I vårt sätt att arbeta ligger ofta fokus på brister som behöver åtgärdas. För patientens bästa ska vi alltid vara vaksamma på och aktivt förebygga risker och därmed verka för en stärkt patientsäkerhet. Men vi ska också vara stolta över resultat som står sig väl i jämförelse med andra sjukhus i landet och internationellt.

Särskilt positivt det gångna året var utfallen gällande riskjusterad mortalitet på IVA liksom reperfusionsbehandling och mediantid till trombolys vid stroke. En påtaglig förbättring har också skett gällande dagar från utredningsstart till diagnos vid demensutredning (106 dagar 2017, 85 dagar 2018).

Några områden som behöver stärkas och förbättras är flera ledtider för cancer, exempelvis prostatacancer. Antalet överbeläggningar och antalet utlokaliserade patienter har tyvärr ökat. Vi når inte heller regionens mål avseende andelen höftfrakturer som opererats inom 24 timmar. Tyvärr har också vistelsetiden på akuten försämrats ytterligare.

Vi noterar som tidigare vissa skillnader i resultat mellan våra två geografiska lokalisationer: längre vistelsetid på akuten för våra Huddingepatienter (jämförelsevis högt i Stockholm och gällde även innan införandet av intensivakuten i Solna). Direktintag på strokenhet är också sämre i Huddinge än i Solna. Positiv skillnad till Huddinges fördel är att andel rökare som slutat röka efter hjärtinfarkt är högre i Huddinge där också fler deltar i fysiskt träningsprogram.

Vår viktigaste måttstock är det patienterna uttrycker – om de är nöjda med den vård vi ger. Vi kan då konstatera att 88% av patienterna är helt nöjda med bemötande, 89% med delaktighet och 91% med tillräcklig information. Patientinflytandet vid sjukhuset har ökat under det gångna året; representation av patienter i patientflödenas ledningsgrupper har ökat och det strategiska patient- och närståenderådet startade sitt arbete i början av 2018.

Förutom vård ingår klinisk forskning och utbildning i vårt uppdrag som universitetssjukhus. Forskningen fortsätter att visa starka resultat, mätt med olika internationella standardmått. Utbildningssidan har bland annat präglats av inflyttning till den nya sjukhusbyggnaden i Solna, samarbete med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) vid Akademiskt Specialistcentrum och Närakut Haga samt hög aktivitet inom våra kliniska undervisningsavdelningar och tränings- och simuleringscentrum både i Solna och Huddinge.

Slutligen ett stort och varmt tack till alla hängivna medarbetare för ett utomordentligt professionellt och patientfokuserat arbete under ett krävande 2018!

Nina Nelson Follin
Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör
Chefläkare

Annika Tibell
Tf Sjukhusdirektör