Kvalitetsuppföljningar och resultat

Vi sammanställer årligen vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete så att du kan ta del av det. Hur vårt vårdresultat står sig i jämförelse med andra sjukhus i landet redovisas årligen i en sammanställning, Öppna jämförelser, som görs av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Socialstyrelsen.

Varje år samlar vi in och sammanställer information om vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete på sjukhuset i en skrift vi benämner Kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse. Du kan ladda ner en version i PDF genom att klicka på länken här under.

Sveriges kommuner och landstings hemsida går att läsa mer om Öppna jämförelser för hälso- och sjukvård.

Kvalitetsbokslut 2017

Förord till årets kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse

Vi är stolta över vårt sjukhus, vad vi åstadkommer och framför allt våra kompetenta medarbetare. Men vi är inte nöjda än: Mycket förbättringsarbete återstår.

Under 2017 har införandet av vår nya tematiserade organisation fortsatt och utvecklats, nu är hela vårdorganisationen indelad i teman och funktioner. Patientinflytandet har stärkts både verksamhetsnära och genom det nyinrättade strategiska patient- och närståenderådet på sjukhusövergripande nivå.

Året har också präglats av arbete med utflyttning av viss vård i enlighet med landstingets strategiska arbete avseende framtidens hälso- och sjukvård. Nätverkssjukvården blir därmed ett nödvändigt fundament för patientens väg i vården i Stockholms läns landsting. Särskilt viktigt i detta arbete är att förutsättningarna för en fullgod forskning och utbildning säkras.

Förberedelserna av den nya sjukhusbyggnaden i Solna har varit intensiva liksom ombyggnation och nybyggnation i Huddinge.

Tillgången på vårdplatser har varit och är i ständigt fokus. Tyvärr har både andelen överbeläggningar och utlokaliserade patienter ökat trots satsningar på poliklinisering och effektivisering. Långa vistelsetider på akuten med därtill hörande problem har varit föremål för särskilda granskningar från IVO. Ett intensivt arbete pågår för att komma till rätta med dessa problem.

Fortsatt arbete med såväl organisationsförändring som inflytt till nya lokaler och alla medarbetares kompetenta insatser bådar gott för utvecklingen av en god vård för patienterna vid Karolinska Universitetssjukhuset. En klinisk forskning av hög kvalitet, god förbättringskunskap och innovationskraft lyfter vårt sjukhus in i framtiden.

Nina Nelson Follin, Kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör, Chefläkare

Melvin Samson, Sjukhusdirektör