Feltolkning av provsvar som borde föranlett vidare utredning

2017-02-24
K 3270-2016

Patient sökte för smärta i huvudet med utstrålning mot käke men inga bröstsmärtor. Hade sedan tidigare högt blodtryck och diabetes. Smärtorna avtog spontant och EKG visade inga tecken på infarkt. Analys av blodprov visade måttligt förhöjt värde gällande hjärtpåverkan. Patienten fick gå hem med anmodan om uppföljning på vårdcentralen.
Följande dag återkom patienten med bröstsmärtor. EKG taget i ambulansen var förenligt med akut hjärtinfarkt. Inför transport till akut kranskärlsröntgen drabbades patienten av hjärtstillestånd och avled trots full behandling med återupplivningsinsatser.
Patientens symtom var inte typiska för hjärtsjukdom men blodprovsvaren borde föranlett ytterligare utredning. Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria