Lång vistelsetid på akutmottagning i väntan på vårdplats, 2017-03-29

K 2017-1119

En patient med njursvikt och pågående dialysbehandling inkom till akutmottagningen med ryggsmärta, allmänpåverkan och hade missat dialystid. Analys av blodprover visade höga inflammationsmarkörer och högt kaliumvärde. Beslutades om inläggning för inneliggande vård på sjukhuset men patienten hade behov av enkelrum och inga tillgängliga disponibla vårdplatser kunde uppbringas. Patienten behandlades för det akuta sjukdomstillstånden under 18 timmar innan hon erhöll vårdplats.
Bedömningen är inte att någon allvarlig vårdskada inträffat men den långa vistelsetiden på akutmottagningen utsatte patienten för risk att drabbas av vårdskada då akutmottagningen inte har resurser att bedriva slutenvård av patienter under så lång tid.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.