Sjukhusvård i hemmet – som patienten själv får välja

Region Stockholm har börjat utveckla sjukhusvård i hemmet (telemedicin) för akut och kroniskt sjuka patienter som så önskar, med skräddarsydd monitorering utifrån individens unika behov. I en förstudie undersöks hur nätverksvården kan stärkas genom utökad samverkan mellan sjukhus och hemsjukvård.

Projektet drivs i nära samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset och Stockholms Läns Sjukvårdsområde. I ett första skede undersöks på vilket sätt det går att skapa hållbara processer och flöden kring patienter med kroniska sjukdomar som förmaksflimmer (arytmi), hjärtsvikt, KOL och den akuta åkomman endokardit (hjärtklaffsinfektion).

Ny teknik och nya arbetssätt utvecklas för att kroniskt sjuka ska kunna slippa en del av sina sjukhusbesök

En del personer med kroniska sjukdomar behöver återkommande vårdas på sjukhus. Med ny teknik och nya arbetssätt skulle vårdgivare i högre grad kunna erbjuda dessa patienter att istället vårdas hemma under vissa tider, som en del i behandlingen. Det kan handla om vård vid akuta symptom, eftervård, rehabilitering eller övervakning tills ett sjukdomstillstånd har stabiliserats. Ett tydligt exempel är hjärtsvikt, en av de vanligaste hjärtåkommorna som drabbar över 250 000 svenskar. En patient med hjärtsvikt blir ofta inlagd på sjukhus eftersom det finns risker kopplade till sjukdomen. En del av dessa sjukhusbesök skulle kunna undvikas om det fanns tillgång till professionell tillsyn på distans, så kallad monitorering.

Skapar trygghet för patienten hemma

Att kunna vårdas tryggt i hemmet ger många fördelar, både för patient och för vårdgivare. Patienten slipper resa fram och tillbaka till sjukhuset för regelbundna kontrollbesök eller bli inlagd för observation. Monitoreringen och kommunikationen med vårdgivaren, som kan ske på olika sätt, gör det lättare att nå sjukhusets experter. Det ökar både tryggheten och kunskapen om den egna sjukdomsbilden – vilket i sin tur reducerar de besök på akuten som främst orsakas av oro. Vårdens resurser kan då användas mer effektivt och vårdplatser frigörs åt andra patienter.

Kräver samverkan mellan vårdgivare

Kroniska sjukdomar blir allt vanligare och kommer med tiden att bli mer resurskrävande för samhället. Samtidigt möjliggörs en mer individuellt anpassad vård av tekniska innovationer och nya sätt att tänka kring vårdorganisationen. Men för att  enskilda patienter ska få sammanhållen och säker sjukhusvård i hemmet oberoende vårdgivare och geografiska avstånd behöver vårdgivare med olika kompetenser samverka i en gemensam organisation – från sjukhuspersonal och mobila vårdteam. En sådan organisation banar väg för en mer jämställd sjukvård på sikt. Storstadsregioner och landsbygd kan få likvärdig tillgång till specialistkompetens via olika kanaler.

Kontakt

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth

Akut och högspecialiserad sjukhusvård även hemma

Under 2019 görs en förstudie för att utforska hur nätverksvården kan stärkas genom utökad samverkan mellan sjukhus och hemsjukvård.

Projektet drivs i nära samarbete mellan Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset och Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) och Karolinska Universitetssjukhuset.

Ansvarig på Innovationsplatsen: Kristina Groth.

Aktuellt från Innovationsplatsen

Kalendarium