Bättre vård med robotar och automation

Kan sjukvårdens resurser användas smartare så att personalen får mer tid till patienten och mer utvecklande arbetsuppgifter? Det undersöker vi nu i projektet AutoMed Robotics.

Hälso- och sjukvården står inför flera utmaningar på kort och lång sikt – den demografiska förändringen, krav på ökad kvalitet, begränsade resurser och kostnadskrav. För att klara dessa utmaningar måste sjukvården förändra hur vården levereras, med bibehållen eller förbättrad vårdkvalitet. I projektet ska ett konsortium bestående av Karolinska Universitetssjukhuset och partners arbeta med robotik och automation inom högspecialistsjukvård.

Fokus på tunga, tråkiga och farliga uppgifter

Personalen på Klinisk mikrobiologi utvecklar nya arbetssätt.

De beräknade effekterna av att införa robotlösningar och automation i sjukvården är betydande. I Sverige, liksom i andra delar av världen, lägger exempelvis klinisk personal mycket tid på tunga, tråkiga och farliga uppgifter. Hur kan vi ändra på det, så att sjuksköterskor, läkare och annan personal kan ägna sig mer åt det som de är experter på? Och åt patienterna.

Inom projektet undersöks ett flertal frågeställningar, bland annat:

  • Kan högt kvalificerad laboratoriepersonal slippa en del okvalificerat arbete till förmån för mer avancerade och utvecklande uppgifter?
  • Kan vi minska antalet tunga lyft och hanteringen av skadliga ämnen, som till exempel kemikalier och smitta?

Djuplodande behovsanalys

I ett tidigare skede bidrog mer än 50 personer från sjukhuset och från olika företag med sin kunskap för att ringa in möjliga förbättringsområden. Tre verksamheter valdes då ut för att ge en bred bild av vilka möjligheter och utmaningar som finns inom laboratoriemiljö, sterilteknik och vårdproduktion.

Under 2018 kompletterades denna behovsanalys av patientnära verksamheter och fler enheter på Karolinska bidrog med sina perspektiv, däribland infektionskliniken samt flera vårdavdelningar.

Automation betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Automation kommer från grekiskans 'automatos' och betyder på egen hand.

Kontakt

Annika Thoresson
Mobil: 070-085 67 59
E-post: Annika Thoresson

Automation och robotik inom högspecialiserad vård

Karolinska Universitetssjukhuset har ingått ett samarbete med ABB och Robotdalen för att närmare undersöka hur robotlösningar och processautomation kan bidra till att sjukvårdens resurser användas smartare, så att personalen får mer tid till patienten och mer utvecklande arbetsuppgifter?

Projektet påbörjas 2019, som en fortsättning på tidigare utforskande projekt.
Verksamheter på Karolinska: Karolinska Unviersitetslaboratoriet (Analys och Preanalys), Medicinsk Teknik (Sterilteknik), Tema Infektion och Inflammation, Funktion Hälsoprofessioner (Fysioterapi) samt Tema Åldrande.

Ansvarig på Innovationsplatsen: Annika Thoresson.

Aktuella innovationspartnerskap