Bättre vård med robotar och automation

Kan sjukvårdens resurser användas smartare så att personalen får mer tid till patienten och mer utvecklande arbetsuppgifter? Det undersöker vi nu i innovationspartnerskapet med ABB.

De beräknade effekterna av att införa robotlösningar och automation i sjukvården är betydande. I Sverige, liksom i andra delar av världen, lägger exempelvis klinisk personal mycket tid på administrativa uppgifter. Hur kan vi ändra på det, så att läkare, sjuksköterskor och annan personal kan ägna sig mer åt det som de är experter på? Och åt patienterna.

Djuplodande behovsanalys

Mer än 50 personer från båda parter har bidragit med sin kunskap för att ringa in möjliga förbättringsområden och fyra verksamheter valdes ut för att ge en bred bild av vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Mer tid till patienten

Inom partnerskapet undersöks ett flertal frågeställningar, bland annat:

  • Kan vi frigöra tid till möten mellan patienter och sjuksköterskor när inskrivning och koordinering av vårdplatser inte längre behöver göras manuellt?
  • Kan högt kvalificerad laboratorieper-sonal slippa en del okvalificerat arbete till förmån för mer avancerade och utvecklande uppgifter?
  • Kan vi minska antalet tunga lyft och hanteringen av skadliga ämnen, som till exempel kemikalier och blodsmitta?

I förlängningen skulle vården kunna bli upp till 20 % effektivare, enligt ABBs prognos baserad på erfarenheter från andra branscher.

Personalen på Klinisk mikrobiologi ser fram emot att utveckla nya arbetssätt.

Innovationspartnerskap med ABB

Vad: Automation och robotik inom högspecialiserad vård.

När: Etablerat 2015, avtal om 3 år.

Verksamheter på Karolinska: Klinisk mikrobiologi (KUL), Sterilteknik (MT), Strategisk Sjukvårdsutveckling och Vårdproduktion (SSVP) och Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB).

Ansvarig på Innovationsplatsen: Annika Thoresson.

Kontakt

Annika Thoresson
Mobil: 070-085 67 59
E-post: Annika Thoresson

Aktuella innovationspartnerskap