Tema Trauma och Reparativ Medicin

Tema Trauma och Reparativ medicin (TRM) är ett verksamhetsområde för patientcentrerad och innovativ vård, forskning och utbildning. Vi ansvarar för ett akut omhändertagande med högkvalitativ vård för svårt skadade patienter.

Reparativ medicin är ett samlingsnamn och behandlar vävnads- och organskador samt sjukdomsprocesser från cellnivå till återställande av funktion och livskvalitet inom flera olika specialiteter. Syftet är att reparera, ta bort och/eller ersätta skadade vävnader och organ samt att återställa funktion. Exempel på patientgrupper är ansiktsmissbildningar, njure- och levertransplanterad, hörselnedsättning (cochleaimplantat barn) och deformitet i rygg.

Tema TRM består av fem patientområden och kommer successivt att anpassas efter det högspecialiserade uppdraget. Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser när det gäller utrustning och personal.

Trauma är en av Karolinskas huvudstrategier för framtiden

Temat samlar resurser inom kompetensområdet i en organisation som kommer omfatta omkring 1 000 medarbetare. 2015 är de totala vårdvolymerna för de ingående patientområdena i tema Trauma och Reparativ medicin 175 000 besök och 70 000 vårddygn. Slutenvården består av drygt 100 vårdplatser.

Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten och tema TRM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning med klinisk undervisningsmottagning och avdelning. Vi får ofta utmärkelser för våra duktiga handledare. Vi bedriver även ett växande forskningsarbete inom specialistsjukvård och skapar nu ett särskilt utbildningsprogram för vår omvårdnadspersonal.

För att säkra samordningsvinster inom temat och mellan teman och funktioner finns en övergripande temaledning och FoU-organisation. Tillsammans arbetar vi för att utveckla och säkra gemensamma arbetssätt och infrastruktur inom kvalitet, forskning, utbildning, personalfrågor och ekonomi.

Temachef Tomas Movin