Tema Inflammation och Infektion

Tema Inflammation och Infektion omfattar flera internmedicinska specialiteter samt infektion, reumatologi och hudsjukdomar. Vården är organiserad i 17 patientflöden baserade på likartade diagnoser. Temat har en stor öppenvårdsprofil med stark klinisk forskning.

Inom alla patientområden bedrivs klinisk och experimentell forskning på högsta internationella nivå i nära samarbete med Karolinska Institutet. Forskningen omfattar kliniska prövningar, registerbaserade studier, andra provinsamlingsstudier, vårdvetenskapliga projekt och mer basala experimentella verksamheter i laboratoriemiljö.

Kort fakta om temat:

 • Temats patientflöden motsvarar idag vårdvolymer på cirka 83 000 vårddagar och cirka 230 000 besök och temat har cirka 1 200 medarbetare.
 • Patientflödena är samlade i fyra patientområden som där alla har verksamhet både i Huddinge och i Solna
 • Temat ansvarar för utbildning inom många olika yrkeskategorier på både specialist- och grundläggande nivå.
 • Till temat finns idag kopplat ett femtiotal forskargrupper

Patientområde Lung- och allergisjukdomar

Här samlas lungmedicinsk och allergologisk högspecialiserad vård inklusive forskning på internationell nivå för folksjukdomar såsom astma, allergi, KOL, sarkoidos och lungfibros. Lungtransplanterade patienter följs upp efter transplantationen i nära samarbete med lungtransplantationsenheterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund. Det finns även en högspecialiserad enhet för syrgasbehandling, hemrespirator- och CPAP-behandling liksom högspecialiserad utredning och vård för PAH-patienter. PAH är profilerat till Solna.

De två patientflöden är:

 • Lungvävnadssjukdomar: inkluderar interstitiella lungsjukdomar, PAH, respiratorisk insufficiens och pleuraempyem och arbetet sker multidisciplinärt inom öppenvård och slutenvård.
 • Luftrörssjukdomar: inkluderar allergi, astma, bronkiektasier, KOL och pneumothorax och arbetet sker multidisciplinärt inom öppenvård och slutenvård.

Patientområde Infektionssjukdomar

Patientområdet fokuserar på infektionssjukdomar vid Sveriges största enhet för infektionssjukvård, med ansvar för högspecialiserad universitetssjukvård för infektionssjukdomar. Där finns även utbyggd kapacitet för vård av högsmittsamma patienter. Profilområden med stark FoUU är HIV, hepatit och tuberkulos och akuta infektioner.

De tre patientflödena är:

 • Akuta infektioner: inkluderar patientgrupperna, sepsis, endokardit, CNS-, luftvägs- och urinvägsinfektioner. Samverkan med Funktion Akut om närvaro och utformning av våra processer på akuten är en viktig strategisk fråga.
 • Subakuta infektioner: inkluderar patientgrupperna tuberkulos, septisk artrit/osteomyelit, tropiska- och gastrointestinala infektioner samt infektioner med multiresistenta bakterier. Samverkan intra- och intertematiskt för utformning av funktionella flöden inom öppenvården, men även inom slutenvården och på akuten är viktiga strategiska frågor.
 • Kroniska infektioner: inkluderar patientgrupperna HIV, hepatit och immunbristsjukdomar. Fokus är på öppenvården och verksamhetsutveckling av våra mottagningar.

Patientområde Gastro, hud och reuma

Patientområdet har inflammation som den gemensamma nämnaren. Här bedrivs behandling och forskning kopplad till folksjukdomar som till exempel psoriasis, atopiskt eksem, reumatoid artrit, men också vård och forskning av mer ovanliga inflammatoriska systemsjukdomar så som myosit, SLE och vaskulitsjukdom. Den reumatologiska vården ligger långt framme i användningen av e-hälsa och patientmedverkan i registrering av kvalitetsdata. I patientområdet ingår venereologi och där bedrivs även utredningar och behandlingar av avancerade inflammatoriska tarmsjukdomar, ovanliga gastrointestinala sjukdomar samt av tarmdysmotilitet.

De sex patientflödena är:

 • Artritsjukdomar. Inom patientflödet utreds och behandlas patienter med inflammatoriska ledsjukdomar, där den vanligaste diagnosen är reumatoid artrit, RA. Vi gör en så kallad artritscreening med ledundersökning och ultraljud för att kunna ställa diagnos tidigt. De som har ledinflammationer fortsätter på kliniken och får anti-reumatisk behandling och tvärprofessionellt omhändertagande. Patienter som har hög risk att utveckla RA, fortsätter inom ramen för den omfattande forskning som bedrivs inom patientflödet.
 • Spondartritsjukdomar. Inom patientflödet utreds och behandlas patienter med inflammatorisk ryggsjukdom, ankyloserande spondylit samt patienter som har inflammatorisk led- och/eller ryggsjukdom som del av en sjukdom med organengagemang utanför leder. Exempel på de senare är psoriasis artrit, artrit kopplat till inflammatorisk tarmsjukdom, och patienter med svårbehandlad reaktiv artrit till följd av en infektion.
 • Inflammatoriska systemsjukdomar. Inom patientflödet utreds och behandlas patienter med Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), myosit, systemisk skleros, Sjögrens syndrom, vaskulitsjukdomar samt vissa ovanliga inflammatoriska sjukdomar såsom Behcets sjukdom och familjär medelhavsfeber. De allra flesta patienter i flödet ingår i olika forskningsprojekt.
 • Inflammatoriska hudsjukdomar. Inom patientflödet bedrivs högspecialiserad dermatologisk sjukvård inom öppenvård, dagvård och slutenvård. Vi behandlar såväl barn som vuxna med diagnoser som eksem, psoriasis, blåsdermatoser och urtikaria.
 • Venereologi. I patientflödet utreds och behandlas patienter med genitala infektioner, framförallt mer komplicerade fall såsom gonorré där det finns en misstänkt antibiotikaresistens. Vi behandlar också patienter remitterade från primärvård eller ungdomsmottagningar En annan del av verksamheten utgörs av multidisciplinärt samarbete för omhändertagande av män och kvinnor med genitala smärttillstånd.
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar. I patientflödet behandlas patienter med inflammatorisk tarmsjukdom inom öppenvård både i Huddinge och i Solna. Slutenvårdsavdelning för dessa patienter finns i Solna där vi också samarbetar med tarmkirurger. I Huddinge har vi verksamhet specialiserad på patienter med motorikstörningar i tarmen.

Patientområde Endokrinologi och njurmedicin

Inom patientområdet finns en omfattande verksamhet inom endokrinologi med behandling och forskning kopplad till såväl sjukdomar i hypofys och binjurar som folksjukdomar som till exempel diabetes och sköldkörtelsjukdomar. Här behandlas och utreds också patienter med kronisk njursjukdom och här finns en stor del av dialysverksamheten i Stockholmsregionen med utveckling av självdialys och hemdialys och ett nära samarbete med transplantationsverksamheten vid sjukhuset.

Ett profilområde på sjukhuset är diagnostik och vård av sällsynta sjukdomar. Arbetet sker i interdiciplinära team med nära samarbete med klinisk och preklinisk forskning och utbildning, klinisk genetik och Karolinska Universitetslaboratoriet samt Sci Life.

De sex patientflödena är:

 • Endokrinologi. I patientflödet Endokrinologi bedrivs högspecialiserad utredning och behandling av sjukdomar i hormonproducerande organ och metabola rubbningar.
 • Diabetes och metabolism. I patientflöde Diabetes och Metabolism utreder och behandlar vi patienter med folksjukdomar som diabetes, lipidruppningar och osteoporos.
 • Övervikt: kompetenscentrum för hela Stockholms län med uppdrag att erbjuda icke-kirurgisk behandling för grav fetma samt metodutveckling och utbildning inom fältet.
 • Andrologi, sexualmedicin och transmedicin (ANOVA). Vi bedriver verksamhet i tre underavdelningar och övergripande syftet med verksamheten är att förebygga sexuell och reproduktiv ohälsa och sexuellt våld. Vid mottagningen koordineras och sköts utredning och behandling även långsiktigt av könsdysfori hos patienter över 18 år.
 • Medicinsk njursjukdom: inkluderar patienter med olika medicinska njursjukdomar såsom glomerulonefriter, vaskuliter och andra systemsjukdomar med njurengagemang, ärftliga njursjukdomar mm. I flödet ingår även patienter med avancerad njursvikt som förbereds för dialys och njurtransplantation.
 • Dialyskrävande njursvikt: inkluderar patienter med dialyskrävande njursvikt, såväl de som behandlas med peritonealdialys som hemodialys. Flödet inkluderar dialysbehandling på sjukhus, på extern dialysmottagning och i hemmet.

Temachef Ylva Pernow

Kontakt via e-post: Assistent Kerstin Rydbeck Engvall