Tema Hjärta och Kärl

Vårt mål är att vara ett nav och kunskapscentrum för patienter i behov av högspecialiserad vård. Temat jobbar integrerat med specialiteter, vård, forskning och utbildning. Vi erbjuder patienter vård inom samtliga områden som berör hjärta och kärl.

Temat har cirka 500 medarbetare, indelade i tre patientområden; arytmi, hjärtsvikt och medfödda hjärtfel-GUCH, kranskärls- och hjärtklaffsjukdom, och kärlsjukdom. Inom dessa patientområden finns nio patientflöden och en gemensam vårdavdelning. Vården bedrivs både i Solna och Huddinge.

Ledande i Norden när det gäller att tillämpa och utveckla nya, mer skonsamma minimalinvasiva metoder för att bedriva högspecialiserad hjärtsjukvård.

All vård utförs i nära samarbete med specialiserade funktionsområden inom framförallt Perioperativ Medicin och Intensivvård, Bild och Funktion samt Hälsoprofessioner. Tillsammans följer vi patienten genom hela flödet.

Patientområden inom temat

Våra tre patientområden är starkt integrerade med varandra. Inom alla patientområden bedrivs ledande vård, forskning och utbildning för bästa diagnos och behandling för de olika patientgrupperna.

Patientområde Arytmi (hjärtrytmrubbning), Hjärtsvikt och Medfödda Hjärtfel – GUCH

Vårdar patienter som har hjärtrytmrubbningar (bradyarytmier, dvs långsamma hjärtrytmrubbningar eller takyarytmier, dvs snabba hjärtrytmrubbningar) samt patienter som har hjärtsvikt eller ett medfött hjärtfel (GUCH). Vi erbjuder öppen-, dag- och slutenvård till våra patienter både i Huddinge och Solna. Vanliga patientbehandlingar inkluderar insättning av pacemaker eller defibrillator (ICD), elkonverteringar och ablationer (till exempel vid förmaksflimmer). Inom patientområdet arbetar läkare (kardiologer) och sjuksköterskor som är experter på arytmi hjärtsvikt och medfödda hjärtfel.

Inom patientområdet finns följande patientflöden:

 • Bradyarytmi
 • Takyarytmi
 • Hjärtsvikt
 • Medfödda Hjärtfel - GUCH

Patientområde Kranskärls- och hjärtklaffsjukdom

Vårdar patienter med kranskärlssjukdom (hjärtischemi) eller hjärtklaffsjukdom (aorta, mitralis eller trikuspidalis). Vi erbjuder öppen- och slutenvård till våra patienter både i Huddinge och Solna. Inom patientområdet finns läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som är experter på kranskärls- och hjärtklaffsjukdom. Patientområdets läkare består både av kardiologer och thoraxkirurger. Samtliga thoraxoperationer i Stockholmsområdet genomförs inom patientområdet.

Inom patientområdet ingår följande: 

 • Patientflöde Kranskärlssjukdom
 • Patientflöde Aortaklaff
 • Patientflöde Mitralisklaff
 • Funktionsenhet Allmän Thoraxkirurgi
 • Kranskärl Intervention ssk/usk

Patientområde Kärlsjukdom

Vårdar patienter med artär- och vensjukdom samt aortasjukdom. Vi erbjuder öppen- och slutenvård till våra patienter i Solna. Inom patientområdet finns läkare (kärlkirurger) och sjuksköterskor som är experter på kärlsjukdom. Patientområdet utför flest kärlkirurgiska ingrepp i Sverige.

Inom patientområdet finns följande patientflöden:

 • Artär- och vensjukdom
 • Aortasjukdom

Temachef Anders Ahlsson