Lungfunktionsundersökning

Nästan allt vi gör inom lungfysiologin faller inom ramen för följande sex undersökningar. Statisk spirometri, dynamisk spirometri, diffusionskapacitet, maximum voluntär ventilation, maximala muskeltryck, ventilations-distribution.

Vår verksamhet

Statisk spirometri - Lungornas storlek, dvs. volymer och delvolymer. Lungvolymerna är intressanta framför allt när vi undersöker om någon är restriktiv dvs vi ser om man har små lungor pga sjukdom. Undersökningen görs vanligtvis i en så kallad bodybox, dvs man sitter i ett litet rum med glasväggar.

Dynamisk spirometri - Förmågan att "skyffla luft" ut och in i lungorna, dvs. hur snabbt det går att blåsa in och ut luft i lungorna. Detta är nedsatt vid båda de stora folksjukdomarna astma och KOL. Här handlar det om flöden. Vid mätningen presenteras flödet i förhållande till utandad volym, dvs. en s.k. flödevolym-kurva. Om man hittar en begränsning av förmåga att andas ut kan denna undersökning utföras en gång till efter att astmamedel har andats in.

Diffusionskapacitet - Vad händer med luften när den kommer ut i alveolerna (lungblåsorna)? Det är två gaser som är viktiga: Syre som skall in i blodet och ut i kroppen och koldioxid som skall ut ur kroppen via lungorna. Mätning av diffusionskapacitet hjälper oss att förstå om det finns något fel i denna process.  
Maximum voluntär ventilation – Högsta ventilation man kan upprätthålla under 15 sekunder. Det är speciellt viktigt inför thoraxoperation och för att se om en muskelsjukdom påverkar andningen.

Maximala muskeltryck – Vid undersökningen mäter vi det maximala inspiratoriska och exspiratoriska trycket (maximala trycket vid in- och utandning) som åstadkoms av andningsmuskulaturen. Det kan vara lågt och då förklara andfåddhet. Undersökningen görs främst vid muskel- och nervsjukdomar.

Ventilations-distribution – För att få optimal lungfunktion krävs att andningen blir relativt jämnt fördelad i lungorna. Detta kan mätas genom andning av 100 % syrgas antingen med ett maximalt andetag eller med flera vanliga andetag. Återspeglar funktionen i de små luftvägarna bäst.

Indikationer

Misstänkt eller verifierad lungsjukdom av restriktiv eller obstruktiv typ samt för bestämning av eventuellt bronkospastiskt inslag. Sjukdomar i nervsystemet, i skelettet och i muskulaturen i eller kring bröstkorgen som misstänks påverka ventilationsförmågan. I särskilda fall som vid misstänkt inspiratoriskt (högt) luftvägshinder. Utredning av dyspné och hypoxemi. Undersökningarna är motiverade för såväl diagnostik som uppföljning.

Förberedelser

  • Du få inte röka 12 timmer före undersökningen (Kolmonoxiden i röken gör mätningarna osäkra).
  • Lätt mat och dryck ät tillåten. Undvik tyngre måltid och alkohol 4 timmer före undersökningen.
  • Ta med en förteckning över de mediciner du använder.
  • Undvik om möjligt:
  • 8 timmar före us: Airomir, Atrovent, Bricanyl, Buventol, Combivent, Ipratropiumbromid, Salbutamol, Ventoline
  • 12 timmer före us:  Euphylong, Foradil, Oxis, Seretide, Serevent, Symbicort, Teovent, Theo-Dur
  • 24 timmer före us: Spiriva, Singulair

Kontraindikationer

Svåra akuta sjukdomar såsom akut hjärtinfarkt, instabil angina pectoris är kontraindikationer liksom aortaaneurysm eller cerebralt aneurysm där risk för ruptur finns. Relativ kontraindikation är nyligen genomgången operation, särskilt beträffande ögon, bröstkorg och buk. Ibland kan undersökning utföras i begränsad omfattning. Relativa kontraindikationer för reversibilitetsprövning med beta-2-stimulerare är: svårare hjärt-kärlsjukdom, t ex tät aortastenos, kardiomyopati, okontrollerad hyperthyreos och obehandlad hypokalemi. Därtill undviker vi, om inte starka skäl föreligger detta moment i slutet av graviditet.

Utförande

Du kommer att bli väl instruerad av en Biomedicinsk Analytiker hur de olika andningsmomenten skall utföras. Vid varje provtillfälle kommer du att ha ett munstycke i munnen och en klämma på näsan. Undersökningen tar 60 minuter.

Svar

Resultatet måste beräknas och bedömas varför du inte kan få besked direkt efter undersökningen. Svaret skickas till den läkare som har beställt undersökningen. 

Skicka remiss

Huddinge 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till ME Klinisk fysiologi 
Eller per post till: 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
Klinisk Fysiologi 
Hälsovägen 13 
141 86 Stockholm 

Solna 

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till ME Klinisk fysiologi
Eller per post till 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 
Klinisk fysiologi 
Karolinska vägen 
171 76 Stockholm