Aortasjukdom

Inom patientflödet för aortasjukdom är de huvudsakliga sjukdomsgrupperna aneurysm och dissektion. Diagnostik, behandling, uppföljning, forskning och utbildning är integrerade delar av verksamheten.

Vår verksamhet

Ett mångårigt multidisciplinärt samarbete kring patienter med aortasjukdom är etablerat i ett specialistcentrum, Aortacentrum. I teamet ingår här kärl- och thoraxkirurgi, interventionell radiologi, kardiologi och alla stödjande utrednings- och behandlingsfunktioner. Det finns även ett samarbete nationellt med gemensamma behandlingskonferenser utanför Region Stockholm med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, samt internationellt med ledande enheter.

Besök Aortacentrums hemsida här >>

Aortaaneurysm (Pulsåderbråck)

Bråck (aneurysm) på kroppspulsådern (aorta) innebär att kärlet är vidgat och kan så småningom vid ökad vidgning innebära risk för att aorta brister, så kallad ruptur. Stora aneurysm är mer rupturbenägna och vid fynd av ett sådant planeras ofta en förebyggande (elektiv) operation inom några veckor/månader medan aneurysm som är små när de hittas har en låg rupturrisk och kan då följas med kontroller. Aortaaneurysm är vanligen lokaliserad i buken nedom njurens kärl men förekommer även på andra nivåer av aorta bland annat i bröstkorgen. Operation av aortaaneurysm kan genomföras med så kallad öppen operationsteknik där den försvagade delen av kroppspulsådern byts ut mot en tygprotes. Den kan också ske med kateterburen (endovaskulär) teknik där en protes placeras inuti kärlet vanligen via ljumskarna. Idag utförs den stora majoriteten av operationer med den minimalinvasiva endovaskulära tekniken dock krävs bland annat vissa anatomiska förutsättningar för att operationer ska kunna genomföras. Enheten har särskild kunskap av behandling av avancerade aortaaneurysm lokaliserade i bröstkorgen och i buken som kan behandlas med öppen eller endovaskulär teknik.

Aortadissektion

Aortadissektion innebär en uppsplittring av stora kroppspulsåderns vägglager i regel med flöde i både det äkta och nytillkomna falska lumen. Dissektion kan börja i alla segment av aorta men vanligast i bröstkorgsdelen (thorakalaorta). Dissektioner som involverar den uppåtstigande hjärtnära delen av aorta klassificeras som typ A. De som enbart omfattar den nedåtstigande delen nedom avgången för vänster armartär klassas som typ B. Typ A dissektioner handläggs akut via kontakt med Thoraxkirurgen. Typ B dissektioner handläggs i samråd med Kärlkirurgen. Vid behandling av typ B dissektioner eftersträvas sänkt blodtryck och smärtfrihet. Om akuta komplikationer föreligger i form av påverkad blodförsörjning till viktiga målorgan är det aktuellt med operation, vanligen då endovaskulär.

Aortagraftinfektion

Liksom vid alla operationer finns risk för infektion som komplikation till operationen och liksom vid annan proteskirurgi finns en liten men framtida risk för bakteriellt "nedslag" i främmande material i kroppen. Denna risk finns likaså efter operation med inläggande av protes (graft) i aorta. Stora ansträngningar läggs på att minimera infektionsrisken men trots det drabbas knappt 1 % av opererade patienter inom 10 år. Det finns lösningar på infektionsproblem men ingen lätt sådan. Med hänsyn till det, och till sällsyntheten sköts denna patientgrupp av ett multidisciplinärt team vid sjukhuset.

Fakta

  • Aortaaneurysm är mycket ovanlig före 50 års ålder.
  • Rökning påverkar risken att utveckla sjukdomen, och ökar också tillväxten av aneurysmet.
  • Om en förstagradssläkting (mor, far, syster, bror) har utvecklat aortaaneurysm är risken betydligt högre att man själv drabbas. Man bör därför hos kända blodsanförvanter överväga att erbjuda dem ultraljudsundersökning av bukaorta vid 55 års ålder.
  • Cirka 60% av bukaortaaneurysm som är aktuella för operation åtgärdas med endovakulär minimalinvasiv teknik vid Karolinska Universitetssjukhuset
  • Komplexa större aortaaneurysm handläggs via multidisciplinär behandlingskonferens inom Aortacentrum Karolinska Universitetssjukhuset

Kontaktinformation

Namn: Linus Blohmé
Titel: Överläkare
E-post: linus.blohme@regionstockholm.se

 

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Solna.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm