Jobba med neonatalvård

Vår 24-timmarsvård

Våra neonatalvårdsavdelningar i Solna, Huddinge och Danderyd ansvarar för den högspecialiserade vården av mycket för tidigt födda barn (före graviditetsvecka 32) samt respiratorvård och kylbehandling. Vår neonatalverksamhet är Nordens största regioncentrum för nyfödda barn och deras familjer. Verksamheten utgör även en nationell resurs inom neonatal barnkirurgi, njur- och leversjukdomar, hjärnskador och medfödda ämnesomsättningsfel.

Inom vår 24-timmarsvård har vi den neonatala intensivvården som finns i Solna och Huddinge samt den familjecentrerade vården som finns i Solna, Huddinge och Danderyd. Den familjecentrerade vården stödjer sig på omvårdnadsteorierna NIDCAP (Newborn Individualized Development Care and Assessment Program) och SFS (Situationsanpasad Familjesamverkan) där personalens roll är att coacha, stötta och undervisa föräldrarna i omvårdnaden runt sitt barn

Våra mottagningar

Mottagningar för nyfödda som finns i Solna, Huddinge och Danderyd följer upp de barn som krävt intensivvård eller där behov av särskilda stödåtgärder kan förväntas. De extremt för tidigt födda barnen (födda före 28:e graviditetsveckan) följs enligt ett nationellt uppföljningsprogram upp här utifrån ett flertal olika professioner. Till våra mottagningar kommer även patienter som inte har tillfredställande viktuppgång, som har ljusbehandlats för nyföddhetsgulsot eller för tidigt födda barn som ska få sin första injektion av barnvaccinprogrammet.