Jobba med anestesi, operation och intensivvård barn

Vår 24-timmarsvård

Barnoperation

Barnoperation vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna består av totalt åtta operationssalar inklusive dagkirurgiskverksamhet, där högspecialiserade operationer och behandlingar genomförs inom flertalet specialiteter. Verksamheten består av 12 specialiteter. Barnoperation ingår i sjukhusets traumaberedskap och en stor andel av ingreppen är akuta. Vill du veta mer? Kontakta tf omvårdnadschef Irini Antoniadou telefon 08-517 772 77.

Barnanestesi

En stor del av vår verksamhet bedrivs utanför operationsavdelningen och utgörs av provtagningar, undersökningar och behandlingar under anestesi.Verksamheten på barnanestesin präglas av en stor mångfald av kirurgiska ingrepp på prematura och späda barn samt barn upp till 18-års ålder. Vill du veta mer? Kontakta omvårdnadschef Eva Berggren på tel. 08-517 771 84.

Barnuppvakninsavdelningen

På BUVA vårdas alla barn som opererats på Barnoperation och som kräver övervakning och vård efter operationen. Vill du veta mer? Kontakta omvårdnadschef Monica Eberg.

ECMO-centrum

 

ExtraCorppreal Membrane Oxygenation ECMO behandlar nyfödda, barn och vuxna med akut livshotande lung- och/eller hjärtsvikt med hjälp av en konstgjord lunga. Vi har vår verksamhet i Solna men bedriver behandlingen även mobilt. Inom 60 minuter, dygnet runt, kan två läkare och två sjuksköterskor åka till andra sjukhus i Sverige eller utomlands och starta ECMO-behandling. Därefter transporteras patienten, under pågående behandling, till en ECMO-enhet för fortsatt vård. Vår verksamhet har störst erfarenhet i världen av transporter under pågående ECMO-behandling och utför cirka 70 transporter årligen.Vill du veta mer? Kontakta någon av våra omvårdnadschef Pär Liljebrand på tel. 08-517 780 15.

Intensivvårdsavdelning

I Solna finns vår intensivvårdsavdelning BIVA som bedriver högspecialiserad intensivvård för patienter inom kirurgi, medicin, neurologi, trauma och infektion. Den vanligaste orsaken till att patienter vårdas på BIVA är respiratorisk svikt. Här arbetar personalen i team runt patienten bestående av läkare, sjuksköterska och undersköterska. Vill du veta mer? Kontakta någon av våra omvårdnadschefer Helene Vinell på tel. 08-517 792 35 eller Monica Yllman tel. 08-517 792 38.

Intermediärvårdsavdelning

På BIMA i Solna vårdas vi patienter med akut svikt i en eller flera vitala organfunktioner. Här vårdas samma patientgrupper som på intensivvårdsavdelningen, förutom dialyskrävande, intuberade eller cirkulationsinstabila patienter. Vi vårdar även patienter postoperativt där övervakning av vitala funktioner är nödvändigt, alternativt för avancerad smärtbehandling, blödning och komprimerad andning. 

Långtidsintensivvårdsavdelning

LIVA finns i Solna och är en avdelning som vårdar barn med långvarigt behov av andningsunderstöd (CPAP, respirator och/eller tracheostemi). På avdelningen utbildas även föräldrar och personliga assistenter för att barnet ska kunna komma hem med eller utan andningsstöd. Vi har även en mottagningsverksamhet dit tidigare patienter kommer för exempelvis uppföljning eller byte av trachealkanyl. Vill du veta mer? Kontakta omvårdnadschef Katarina Pousette på tel. 08-517 782 65.

Våra mottagningar

Anestesimottagning

Barnanestesimottagningen finns i Solna och tar emot patienter för preoperativ bedömning och utredning.

Hit hör även...

Pediatric Emergency Transport Service (PETS)

PETS är en mobil intensivvårdsenhet för transport av sjuka barn och ungdomar. Verksamheten finns i Solna och har två separata beredskapslinjer; Neo-PETS för prematurfödda barn och PETS för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Årligen utför PETS cirka 200 transporter mellan olika sjukhus i Sverige men även till andra sjukhus i världen.

Smärtbehandlingsenheten

Enheten för smärtbehandling finns både i Solna och Huddinge och deras uppgift är att följa upp smärtbehandling av inneliggande patienter, genom dagliga ronder på vårdavdelningar. De tar även emot öppenvårdspatienter i en begränsad omfattning för utredning och behandling av komplexa smärttillstånd.