Tema Åldrande

Vårt uppdrag är att etablera och driva ett "Center of Excellence" för integrerad högspecialiserad geriatrisk vård, forskning och utbildning. Visionen är att bli navet och kunskapsgeneratorn i Europas största geriatriska universitetssjukvård och kunna erbjuda frontlinjebehandling i stor skala till länets och regionens åldrande befolkning.

Temat ska erbjuda högkvalitativ vård som skapas i ett mycket nära samarbete med Karolinska Institutet. Vidare ska temat arbeta med en transparent kontinuerlig styrning på värde för patienten, med en bas av tydliga team som utgör en stabil grund för rekrytering och kompetensutveckling.

Tema åldrande är ett brett och viktigt område som inte är organspecifikt och som omfattar stora patientvolymer. Det inbegriper en av de största FoUU-enheterna på Karolinska, vilket ger en stark bas för integreringen av vård och FoUU. Genom patientvolymerna möjliggör temat en framtida generering av en stor mängd kliniska data och kunskap.

Bakgrund

Under 2018 startades en minnesenhet, genetisk rådgivning samt en enhet för kliniska prövningar vid Karolinska i Solna. Den första november 2018 öppnades GAVA i Huddinge, den första geriatriska akutvårdsavdelningen i Stockholm i samarbete med Funktion Akut.

Temat har cirka 320 medarbetare indelade i två medicinska enheter: Den Åldrande hjärnan och Den Multisjuka äldre. Slutenvården bedrivs i Huddinge och öppenvården bedrivs både i Solna och Huddinge.

Medicinsk enhet Den åldrande hjärnan

Denna medicinska enhet omfattar patientgrupperna kognitiv svikt och demens, trafikmedicin och genetisk utredning, konfusion samt neurologi. Medicinska enheten hanterar ca 8 000 patientbesök och ca 15 000 vårddygn årligen. Verksamheten sker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där man förutom att ha egna vårdytor kommer att arbeta med liaison verksamhet samt konsultationer inom det geriatriska området. Under 2018 öppndes en ny minnesenhet, genetisk rådgivning samt en enhet för kliniska prövningar vid Karolinska i Solna.

Patientflöden:

  • Kognitiv svikt och demens, trafikmedicin och genetisk utredning.

Inom detta flöde vårdas patienter med kognitiv svikt och demens från bedömning till eventuella elektiva utredningar inom slutenvård. Den största verksamheten sker i öppenvård där också trafikmedicinska och genetiska utredningar kan ingå.

  • Konfusion

Inom detta flöde vårdas patienter med olika konfusionstillstånd som även har medicinska behov som kräver både akutsjukvårdens resurser samt kompetens inom konfusion. Patienterna till detta flöde remitteras till oss från hela Stockholms län.

  • Neurologi

Inom detta flöde vårdas främst sköra äldre patienter med neurologiska tillstånd såsom Parkinson och hydrocephalus. Flertalet patienter kommer för eftervård och rehabilitering från Tema Neuro.

Kontakta oss 

Tf verksamhetschef Alexandre Bonnard

Kontakt via e-post: Chefsassistent Alina Lepeskevic

Medicinsk enhet Den multisjuke äldre

Denna medicinska enhet omfattar patientgrupperna Skörhet, Ortopedi för sköra äldre, samt team Multisjuka äldre. Den medicinska enheten arbetar med slutenvård och öppenvård. Omfattar cirka 28 000 vårddygn årligen. Verksamheten sker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där vi förutom att ha egna vårdytor arbetar med liaison verksamhet samt konsultationer inom det geriatriska området.

Inom båda medicinska enheter ska ledande vård, forskning och utbildning bedrivas för bästa diagnostik och behandling för patientgrupperna. Utvecklingen av verksamheten ska vila på en vetenskaplig grund, där samverkan mellan yrkesgrupper med ett tydligt patientfokus är en central komponent.

Patientflöden:

  • Skörhet

Inom patientflöde Skörhet vårdas främst patienter med hjärtsvikt, KOL och infektionstillstånd.

  • Ortopedi för sköra äldre

Inom patientflöde Ortopedi för sköra äldre vårdas främst patienter med höftfrakturer och andra ortopediska tillstånd. Flödet hanterar även kirurgiska tillstånd.

  • Multisjuka äldre

Mottagningen Multisjuka äldre är belägen i Huddinge.

Målet med mottagningen är att undvika onödig slutenvård för multisjuka sköra äldre. De äldre som är i behov av snar multiprofessionell uppföljning men ej i behov av akut slutenvård kommer att bokas in via akutmottagningen till mottagning åldrande. Tema Åldrandets slutenvårdsavdelningar kommer även att kunna boka återbesök för sina patienter på mottagningen, för att på så vis kunna förbättra uppföljningen av slutenvårdspatienterna. De patienter som är aktuella för mottagningen ska vara 75 år eller äldre och ha bedömts som sköra enligt CFS (Clinical Frailty Scale).

Kontakt

Verksamhetschef Carina Metzner

Kontakt via e-post: Chefsassistent Alina Lepeskevic

 

Temachef Martin Annetorp 

Kontakt via e-post: Chefsassistent Jana Kozanli