Tema Åldrande

Vårt uppdrag är att etablera och driva ett "Center of Excellence" för integrerad högspecialiserad geriatrisk vård, forskning och utbildning. Visionen är att bli navet och kunskapsgeneratorn i Europas största geriatriska universitetssjukvård och kunna erbjuda frontlinjebehandling i stor skala till länets och regionens åldrande befolkning.

Temat ska erbjuda högkvalitativ vård som skapas i ett mycket nära samarbete med Karolinska Institutet. Vidare ska temat arbeta med en transparent kontinuerlig styrning på värde för patienten, med en bas av tydliga team som utgör en stabil grund för rekrytering och kompetensutveckling.

Tema åldrande är ett brett och viktigt område som inte är organspecifikt och som omfattar stora patientvolymer. Det inbegriper en av de största FoUU-enheterna på Karolinska, vilket ger en stark bas för integreringen av vård och FoUU. Genom patientvolymerna möjliggör temat en framtida generering av en stor mängd kliniska data och kunskap.

Under 2018 planeras för en ny minnesenhet, genetisk rådgivning samt en enhet för kliniska prövningar vid Karolinska i Solna. Den första november öppnade GAVA i Huddinge, den första geriatriska akutvårdsavdelningen i Stockholm i samarbete med Funktion Akut.

Temat har cirka 320 medarbetare indelade i två patientområden: Den Åldrande hjärnan och Den Multisjuka äldre. Slutenvården bedrivs i Huddinge och öppenvården bedrivs både i Solna och Huddinge.

Patientområde Den åldrande hjärnan

Detta patientområde omfattar patientgrupperna kognitiv svikt och demens, trafikmedicin och genetisk utredning, konfusion samt stroke och neurologiska sjukdomar. Patientområdet hanterar ca 8 000 patientbesök och ca 15 000 vårddygn årligen. Verksamheten sker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där man förutom att ha egna vårdytor kommer att arbeta med liaison verksamhet samt konsultationer inom det geriatriska området. Under 2018 planeras för en ny minnesenhet, genetisk rådgivning samt en enhet för kliniska prövningar vid Karolinska i Solna.

Patientflöden:

  • Kognitiv svikt och demens, trafikmedicin och genetisk utredning.

Inom detta flöde vårdas patienter med kognitiv svikt och demens från bedömning till eventuella elektiva utredningar inom slutenvård. Den största verksamheten sker i öppenvård där också trafikmedicinska och genetiska utredningar kan ingå.

  • Konfusion

Inom detta flöde vårdas patienter med olika konfusionstillstånd som även har medicinska behov som kräver både akutsjukvårdens resurser samt kompetens inom konfusion. Patienterna till detta flöde remitteras till oss från hela Stockholms län.

  • Stroke och neurologiska sjukdomar

Inom detta flöde vårdas främst sköra äldre patienter med stroke och andra neurologiska tillstånd såsom Parkinson och hydrocephalus. Flertalet patienter kommer för eftervård och rehabilitering från Tema Neuro.

Patientområde Den multisjuke äldre

Detta patientområde omfattar de två patientgrupperna Trauma och kirurgi samt Multisjuka äldre. Patientområdet arbetar uteslutande med slutenvård och omfattar cirka 28 000 vårddygn årligen. Verksamheten sker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där vi förutom att ha egna vårdytor kommer att arbeta med liaison verksamhet samt konsultationer inom det geriatriska området.

Inom båda patientområden ska ledande vård, forskning och utbildning bedrivas för bästa diagnostik och behandling för patientgrupperna. Utvecklingen av verksamheten ska vila på en vetenskaplig grund, där samverkan mellan yrkesgrupper med ett tydligt patientfokus är en central komponent.

Patientflöden:

  • Trauma och kirurgi

Inom detta flöde vårdas sköra äldre patienter med akut höftfraktur i samarbete med Tema Trauma och Reparativ Medicin i ett så kallat snabbspår. Patienterna vårdas pre- och postoperativt på avdelningen. Flödet hanterar även andra kirurgiska tillstånd.

  • Multisjuka äldre

Inom detta flöde vårdas sköra äldre patienter med bl.a. hjärtsvikt, KOL, infektioner, diabetes, malnutrition samt elektrolytrubbningar. Dagens verksamhet har 40 vårdplatser fördelat på två enheter.

Tf Temachef Martin Annetorp 

Kontakt via e-post: Chefsassistent Jana Kozanli