Om Tema Akut och Reparativ medicin

Temat består av fem medicinska enheter två omvårdnadsområden samt en vårdadministrativ enhet.

Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicinska och omvårdnads ämnen och sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten. Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Medicinska enheter

Inom alla temats medicinska enheter bedrivs klinisk forskning och utbildning.

Akut

Enhetens uppdrag är att ge vård i rätt tid på rätt vårdnivå vid akut sjukdom både i öppen (akutmottagningarna) och slutenvård (vårdavdelningarna) i samarbete med övriga funktioner och teman. Enheten är baserad på akutsjukvård och internmedicin med cirka 200 anställda läkare.

Trauma, akutkirurgi och ortopedi

Enhetens uppdrag är att vara Region Stockholms Traumacenter och vårda svårt skadade samt akut sjuka patienter i behov av kirurgisk och ortopedisk behandling. Enheten har även en stor planerad ortopedisk verksamhet inom tumör, rygg och proteskirurgi.

Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar

Enhetens uppdrag är vård av patienter i behov av plastikkirurgisk kompetens, patienter med kraniofaciala sjukdomar och käkkirurgiska sjukdomar. Här behandlas patienter i alla åldrar, från topp till tå och alla kön.Verksamheten är huvudsakligen lokaliserad till Solna. Där finns mottagning, vårdavdelning och dagkirurgisk verksamhet. Viss käkkirurgisk verksamhet är även lokaliserad till Huddinge.

Den kraniofaciala och käkkirurgiska sektionen har ett nära samarbete med Odontoloiska Institutionen vid KI. Verksamheten är övervägande planerad men även ett stort antal akuta fall från akutmottagningarna i Solna och Huddinge handläggs och plastikkirurger och käkkirurger är konsulter dygnet runt per telefon för hela regionen.

Inom Karolinska Universitetssjukhuset samarbetar plastikkirurger med många andra verksamheter där rekonstruktioner är nödvändiga för att kunna genomföra avancerade operationer av tumörer, trauma eller missbildningar. Enheten bedriver specialistutbildning inom läkarspecialiteten plastikkirurgi och tandläkarspecialiteten käkkirurgi. Vid enheten arbetar flera olika yrkeskategorier där de största grupperna är sjuksköterskor, tandsköterskor, undersköterskor, läkare, tandläkare, logopeder, medicinska ingenjörer och psykologer.

Öron, näsa, hals och Hörsel och balans

Enheten utreder och behandlar patienter med sjukdomar i öron-, näsa- och halsområdet samt yrsel och hörselsjukdomar. Patienterna är både barn och vuxna. Den största delen är planerad verksamhet men man har även en stor del akuta fall vid Akutmottagningen i Huddinge samt en akutmottagning för högspecialiserad vård vid Solna.

Här arbetar flera olika yrkeskategorier där de största grupperna är audionomer, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare (Öron, näsa och hals, Audiologi samt Foniatri), ingenjörer, pedagoger, kuratorer och logopeder. Enheten har verksamhet på tre siter: Huddinge, Solna och Rosenlund, men ska även öppna en enhet under våren 2020 på Danderyds Sjukhus för mottagning och dagkirurgi. Vårdavdelningar finns i både Huddinge och Solna men den största verksamheten är mottagningsverksamhet som bedrivs på alla tre siter. Den största enheten är på Rosenlunds sjukhus där man hjälper barn med hörselnedsättning och rehabiliterar vuxna med hörsel- och tinnitusbesvär.

På enheten bedrivs en stor mängd forskning och utbildning på både basal- och avancerad nivå inom ett flertal olika områden. Totalt finns ca 280 medarbetare inom enheten.

Transplantation

Inom enheten samlas huvuddelen av alla patienter som är i behov av transplantationsvård på Karolinska Universitetssjukhuset. Patienterna utgörs både av barn och vuxna.
Enheten innefattar två patientflöden: Njurtransplantation och Levertransplantation. Inom enheten utförs även pankreastransplantationer, leverkirurgi, accesskirurgi samt eftervård efter hjärttransplantation.

Verksamheten bedrivs i Huddinge där både mottagning och vårdavdelningen finns.

Omvårdnadsområden

Inom omvårdnadsområdena arbetar sjuksköterskor och undersköterskor. Verksamheterna ansvarar för omvårdnaden på akutmottagningarna, specialistmottagning och flera olika vårdavdelningar, i nära samarbete med de medicinska enheterna Akut och Trauma, akutkirurgi och ortopedi.

Huddinge

Verksamheten innefattar Akutmottagningen, 5 vårdavdelningar, 3 akutvårdsavdelningar, akutkirurgi och ortopedi samt intermediär vård. Här finns även mottagningar för trauma, akutkirurgi och ortopedi. Här arbetar c:a 440 medarbetare.

Solna

Verksamheten innefattar Intensivakuten, 4 vårdavdelningar inom trauma, ortopedi, akut internmedicin samt intermediär vård. Här finns även en mottagning för trauma och akutkirurgi.

Vårdadministrativ enhet

Den temagemensamma enheten har c:a 110 medicinska sekreterare, administratörer samt chefsassistenter fördelade över fem enheter där de arbetar mot respektive medicinsk enhet.