Funktion Hälsoprofessioner

Professionerna arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog har patientens hälsa och funktion som gemensam nämnare och samlas under benämningen Hälsoprofessioner. Varje profession har unik kompetens och bedriver högspecialiserad vård, forskning och utbildning inom sitt kompetensområde.

Funktion Hälsoprofessioner ingår från den 1 februari 2021 i Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner.  

Det finns cirka 580 medarbetare inom Funktionen. Av dessa är cirka 180 fysioterapeuter, 55 arbetsterapeuter, 120 kuratorer, 50 psykologer, 60 dietister, 35 logopeder och 15 administratörer. Dessutom ingår mindre grupper ergonomer, hjälpmedelsförrådsansvariga, undersköterskor och sjuksköterskor.

Hälsoprofessionerna är samlade i en organisation för att på bästa sätt möta patienternas behov och skapa välfungerande teamarbeten med sjukhusets teman och övriga funktioner.

Funktion Hälsoprofessioner arbetar integrerat i vårdteam med alla patientgrupper på sjukhuset.

Inom funktionen utför man både diagnostik och behandling och arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Här finns särskild kompetens kring patientrelevanta utfallsmått med fokus på funktion och livskvalitet.

Ett team från Funktion Hälsoprofessioner gör även en viktig insats för att koordinera rätt insatser vid utskrivning av medicinskt färdigbehandlade patienter, exempelvis då boende eller socialt nätverk saknas.

Inom funktionen bedrivs också forskning inom alla patientgrupper, utbildning på grund- och avancerad nivå liksom forskarutbildning tillsammans med Karolinska Institutet och andra lärosäten.

Sex verksamhetsområden

Funktion Häsloprofssioner bestå av sex verksamhetsområden, dessa är Arbetsterapi och Fysioterapi, Medicinsk Psykologi, Socialt arbete inom hälso- och sjukvård, Logopedi, Klinisk Nutrition och Åldrandes häsa och funktion.

Funktionschef Åsa Stephansson Dedering

Kontakt via e-post: assistent Petra Dahlgren