Om Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård

Med perioperativ medicin, PMI, avses anestesi, operation samt pre- och postoperativ verksamhet. Genom högkvalitativ och innovativ vård, starkt integrerad forskning och nära samverkan med övrig verksamhet bidrar PMI med specialistkompetens och metoder för bästa behandling av våra patienter.

PMI:s verksamhet är organiserad i sju funktionsområden:

Transplantation och akutoperation

Funktionsområdet består av anestesi- och operationsverksamhet inom akut kirurgi, ortopedi, transplantation, obstetrik och interventionell verksamhet. I samverkan mellan övriga enheter i organisationen bidrar vi med specialistkompetens 24/7 inom flera patientflöden och teman. Här finns två funktionsenheter med cirka 150 medarbetare. Transplantation är ett av sjukhusets profilområden.Verksamheten finns i Huddinge.

Buk-, öron- och öppenvårdskirurgi

Området består av anestesi- och operationsverksamhet inom högspecialiserad gynekologisk, urologisk, Öron, Näs och Hals samt övre gastrokirurgi. Här finns två funktionsenheter med cirka 160 medarbetare. Vi arbetar med ett flertal patientflöden inom framför allt tema Trauma och Reparativ medicin och tema Cancer. Öppenvårdskirurgi består av anestesi- och operationsverksamhet i samband med dagkirurgi. Verksamheten finns i Huddinge.

Trauma och akutoperation

Omfattar anestesi- och operationsverksamhet inom trauma, akut kirurgi, obstetrik, ortopedi och plastikkirurgi samt interventionell verksamhet. I en nära framtid kommer även öppenvårdskirurgi vara en del av funktionsområdet som omfattar två funktionsenheter. Verksamheten bedrivs 24/7 i Solna och arbetar framförallt med Tema Trauma och Reparativ medicin. Här finns två funktionsenheter med cirka 180 medarbetare. Trauma är ett av sjukhusets profilområden.

Buk, Neuro och ÖNH operation

Området består av anestesi- och operationsverksamhet inom högspecialiserad minimalinvasiv (t.ex. robotassisterad) samt öppen abdominell kirurgi, högspecialiserad ÖNH-kirurgi med inriktning på cancer samt högspecialiserad neuroanestesi och -operation där Karolinska är ensamutförare i SLL. Här finns två funktionsenheter med cirka 175 medarbetare. Verksamheten arbetar med patientflöden inom framför allt tema Neuro och Cancer. Robotassisterad kirurgisk verksamhet är ett starkt utvecklings- och innovationsområde. Neuroanestesi och operation innefattar även interventionella procedurer, som är ett profil- och fokusområde för Karolinska. Verksamheten finns i Solna.

Thoraxoperation och Thoraxintensivvård

Här ingår anestesi och operationsverksamhet samt intensivvård inom thorax- och kärlkirurgi och även anestesi vid interventionella procedurer. Här finns två funktionsenheter med cirka 190 medarbetare. Verksamheten bedrivs 24/7 i Solna och arbetar med ett flertal patientflöden inom framförallt tema Hjärta/kärl. Intensivvården är samlokaliserad med ECMO-centrum (organiseras under Tema Barn och Kvinnosjukvård).

Intensivvård

Här ingår medicinsk och kirurgisk intensivvård för vuxna patienter inom Karolinska Universitetssjukhuset (undantaget Tema Hjärta Kärl). Verksamheten finns i både Huddinge och Solna. Intensivvård omfattar tre funktionsenheter med cirka 400 medarbetare, en funktionsenhet i Huddinge, två i Solna varav en med neuroprofil. Verksamheten arbetar med ett stort antal patientflöden och teman och bedrivs multidisciplinärt och i tätt samarbete med patientflödeschefer. Intensivvårdsverksamheten förväntas expandera de närmaste åren för att ta hand om det ökade behovet av intensivvård inom Region Stockholm.

Pre- och Postoperativ vård samt Smärtvård

Funktionsområdet består av pre- och postoperativ vård för majoriteten av den perioperativa verksamheten inom PMI. Verksamheten är lokaliserad i både Huddinge och Solna och har tre funktionsenheter med cirka 160 medarbetare. Högspecialiserad smärtvård utgör en av funktionsenheterna med öppenvårdsverksamhet i Solna och slutenvårdsverksamhet i Huddinge och Solna. Verksamheten arbetar inom ett stort antal patientflöden och teman. Detta funktionsområde är ett nav för den perioperativa verksamheten och är ett starkt fokus- och utvecklingsområde.

Funktionschef: David Konrad
Kontakt via e-post: assistent Jessica Andersson