Journalservice Funktion PMI

Vid beställning av journalkopior vänder patienter sig från den 1 maj 2020 direkt till vårdverksamheter på sjukhuset där aktuella journalhandlingar finns. Innan du beställer journalhandlingar tänk på att du redan nu kan läsa din journal via nätet på 1177. (Den 9 januari 2018 startade Karolinska med att visa sin journalinformation i Journal via nätet.)

Patienter eller ombud kan beställa journalkopior skriftligt inom Perioperativ Medicin och Intensivvårds verksamheter. Andra vårdgivare, myndigheter och försäkringsbolag har endast möjlighet att beställa journalkopior med samtycke från patienten.

Vid skriftlig beställning av journalhandlingar:

  • Ange vem det gäller med namn, personnummer, adress samt telefonnummer.
  • Ange tydligt orsaken till varför du vill få ut journalhandlingar.
  • Ange vilken mottagning/avdelning det gäller.
  • Ange vad du önskar få journalkopia för, hela eller delar av journalen. Det kan vara en särskild operation, specifik tidsperiod eller dylikt.

Information:

  • Patientens samtycke krävs vid utlämnande till tredje part.
  • Inkomna journalbegäran hanteras skyndsamt.
  • Begäran om journalhandlingar diarieförs.
  • Menprövning sker av vårdgivaren innan beslut om utlämnande av journalkopior i enlighet med gällande regelverk (25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen).
  • Efter att menprövning skett vid respektive verksamhet samordnas utskicket till dig.
  • Journalhandlingarna skickas rekommenderat till folkbokföringsadressen eller till myndighetens adress.

Beställning av journalkopior gällande avliden anhörig

I beställningen måste du bifoga ett registerutdrag från Skatteverket där ditt släktskap med den avlidna bekräftas. Du ska även bifoga kopia på din legitimation. När vi fått in beställningen sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till dig.

Beställning av en anhörigs journalkopior

Fullmakt från den anhörige ska bifogas med beställningen. Om begäran kommer med post så ska en kopia på legitimationen bifogas. När vi fått beställningen sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till beställaren.

Den skriftliga beställningen skickas till relevant enhet nedan:

Journalservice ME Intensivvård och Thoraxoperation
Karolinska Universitetssjukhuset
Norrbacka S2:08
171 76 Stockholm

Journalservice ME Perioperativ Medicin Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset
Hälsovägen, K32
141 86 Huddinge

Journalservice ME Perioperativ Medicin Solna
Norrbacka S2:06
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm