ST utbildning

PMI har mångårig erfarenhet av att bedriva ST utbildning. Våra verksamheter finns på Karolinska Huddinge och Solna. Det finns två ST chefer och en ST studierektor på Karolinska Huddinge respektive Solna och en övergripande Utbildningschef läkare.

Specialiseringstjänstgöringen (ST) påbörjas efter genomförd allmäntjänstgöring (AT) och erhållen läkarlegitimation från Socialstyrelsen.
ST tjänstgöring regleras av socialstyrelsen författning och rekommendationer från svensk förening för Anestesi och Intensivvårds (SFAI) utbildningsbok.

Syftet med utbildningen är att förse våra verksamheter med framtida specialister och garantera framtida vård av våra patienter inom anestesi och intensivvård samt att driva utvecklingen inom vår specialitet.

Utbildningen är främst kompetensstyrd men inte kortare än sextio månader. Som nybliven ST läkare genomgår man ett introduktionsprogram som sträcker sig upptill sex månader. Introduktionen sker under handledning av anestesisjuksköterskor, seniora ST-läkare och specialistläkare. Syftet är att ge ST läkarna grundläggande kunskaper i anestesi och interprofessionellt teamarbete. Därefter varvas arbetet genom placeringar inom verksamhetens samtliga enheter, jourer, kurser, tjänstgöring på barn- anestesi och intensivvård eller thorax- anestesi och intensivvård, tid för vetenskapligt och kvalitetsprojekt samt eventuellt extern placering. Genom denna rotation inhämtar ST läkarna kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att så småningom arbeta som specialistläkare.

Under specialiseringstjänstgöringen görs återkommande bedömningar och återkopplingar med hjälp av olika pedagogiska verktyg. Specialistläkargruppen samlas dessutom flera gånger per termin och diskuterar styrkor och utvecklingspotentialer för respektive ST läkare. En sammanfattning av dessa möten återges till ST läkarna individuellt. Under tjänstgöringen dokumenterar ST läkarna sin progress genom att föra loggbok. ST läkarna har personliga handledare, individuella utbildningsplan och årliga utvecklingssamtal.

Verksamhetens utbildningskapacitet externgranskas (SPUR) vart femte år via Lipus. Vår senaste SPUR undersökning var under höstterminen 2017 där vår organisation rankades bland de högsta i landet.

För mer information kontakta: 
Bijan Darvish
Utbildningschef Läkare
bijan.darvish@sll.se