Operationssjuksköterska

En operationssjuksköterska ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter en operation eller kirurgisk undersökning.

Jobba som operationssjuksköterska

Medabetare på Karolinska Universitetssjukhuset berättar

Ansvaret för att förbereda patienten inför operationen kräver att operationssjuksköterskan har kunskap om patienten innan han/hon kommer till operationsavdelningen för att kunna ta emot och bemöta patienten på ett bra sätt. Etiska frågor är alltid aktuella eftersom patienten befinner sig i en mycket utsatt situation.

Inför en operation har operationssjuksköterskan ansvaret för att teknisk apparatur, instrument och allt material som behövs finns på plats och fungerar. Man måste också kunna hantera den tekniskt mycket avancerade utrustning som används och även lära andra hur den fungerar.

Operationssjuksköterskan är den som är expert och har ansvar för hygien och aseptik på operationssalen. Innan operationen startar desinficerar operationssjuksköterskan patientens hud och draperar med sterila dukar för att minimera antalet främmande partiklar inom operationsområdet, för att undvika sårinfektion hos patienten.

Under operationen är målet att patienten mår bra, att kirurgen kan arbeta smidigt och att operationen fortlöper på ett bra sätt. Dessutom måste man kunna hantera oväntade situationer. När patienten sövts ska denne läggas i rätt läge inför ingreppet och operationssjuksköterskan ansvarar även för detta. Ligger patienten fel kan till exempel blodcirkulationen eller andningen störas, kroppen kan bli nedkyld och tryckskador kan uppstå.

Operationssjuksköterskan ansvarar också för instrumentering och assistans och har ett nära samarbete med kirurgen under operationen. Här är det viktigt att ha framförhållning, att kunna förutse vilket instrument kirurgen kommer att behöva i nästa steg. Då går operationen smidigare och därmed minimeras riskerna för komplikationer. För att klara detta måste man ha goda kunskaper inom anatomi och fysiologi, operationsmetoder och -tekniker. Ibland måste man också assistera kirurgen, till exempel hålla isär såret med hjälp av hakar för att underlätta operationen. Det är också operationssjuksköterskan som leder de andra sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar i operationssalen.

Operationssjuksköterskan har ansvaret för att antalet instrument, kompresser och annat material är korrekt och stämmer när operationen har avslutats. Allt material ska kontrolleras före, under och efter ingreppet.

Efter operationen lägger operationssjuksköterskan förband över operationssåret, dokumenterar vårdarbetet i journalen och transporterar patienten till en uppvakningsenhet tillsammans med anestesisjuksköterskan. Där rapporterar man den vård patienten fått under operationen.