Kvalitet och patientsäkerhet

Staben Kvalitet och patientsäkerhet (KP) har i uppdrag att utveckla metoder och stödja verksamheterna på Karolinska i arbetet med att bedriva god vård. En vård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

KP har också ett övergripande tillsyns-, kontroll- och bevakningsansvar för att verksamheten på Karolinska bedrivs i enlighet med gällande lagar, föreskrifter, etiska principer och landstingets värdegrund. Vi analyserar systematiskt vårdens kvalitet och avvikelser och initierar och stimulerar förbättringsåtgärder.