Resurseffektivitet

Inom vården används stora volymer produkter och förbrukningsvaror av flertalet olika materialslag. För att minska produkternas och varornas miljö- och klimatpåverkan beaktar vi på Karolinska produkternas hela livscykel.

Vi arbetar förebyggande för att minska inköpen samt förbrukningen av material och prioriterar flergångsmaterial framför engångsmaterial där så är möjligt. Vi byter också ingående material för att få mer miljö- och klimatsmarta materialslag.
När en produkt är förbrukad lägger vi fokus på att säkerställa största möjliga materialåtervinning genom smart avfallshantering. Även de produkter vi inte längre behöver men som ännu inte behöver kasseras som avfall kan skapa nytta.

Internationellt materialbistånd

Fungerande sjukvårdsutrustning av god kvalitet byts ut frekvent på grund av den snabba teknikutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Karolinska gör en viktig internationell insats i samarbete med Human Bridge, som är en ideell förening med syfte att samordna materialbistånd inom två svenska biståndsorganisationer; Läkarmissionen och Erikshjälpen. Human Bridge har tät kontakt och dialog med mottagare för att få reda på vad som faktiskt efterfrågas och vad som bedöms komma till störst nytta. Det säkerställer att materialet som skänks verkligen når rätt mottagare och används på bästa sätt. Den sjukvårdsutrustning som skänks får en längre livslängd genom att den kan användas vidare i andra delar av världen, där den också bidrar till ökad vårdkvalitet och räddar liv.

Det material som Karolinska skänker transporteras till en depå i Småland. Där finns tekniker och undersköterskor på plats som kontrollerar, sorterar och restaurerar materialet så det är fullt funktionsdugligt när det sänds ut. Mottagare finns i Östeuropa och flera länder i Afrika, men vårt material skickas också till flyktingläger och sjukhus i Irak och Syrien.

I flyttarna som sker inom Karolinska, i de fall som material inte kan tas med eller användas av annan avdelning, så efterskänker vi materialet till Human Bridge.