Karolinska Universitetssjukhusets miljöpolicy

Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och med patienten i fokus. Vi ska vara en förebild, ständigt förbättra verksamheten och utvecklas hållbart genom att arbeta hälsofrämjande, resurs- och klimateffektivt. Våra värderingar ansvar, helhetssyn och medmänsklighet ska vara vägledande i det arbetet.

Vi ska:

  • minska och förebygga miljöpåverkan från vår användning av läkemedel, kemiska produkter och förbrukningsartiklar
  • använda produkter som är säkra för den yttre miljön och människors hälsa
  • hushålla med energi och använda effektiva transportlösningar
  • minimera vårt avfall och låta våra restprodukter skapa nytta
  • köpa varor och tjänster som medför en liten miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling
  • ge våra intressenter möjlighet att se och påverka vårt miljöarbete
  • betrakta lagar, förordningar och andra krav som en miniminivå i miljöarbetet