Miljöhänsyn på Nya Karolinska i Solna

Målsättningen är att Nya Karolinska ska vara världens mest miljövänliga universitetssjukhus.

I arbetet med våra nya sjukhuslokaler har mycket energi lagts på att skapa rofyllda och attraktiva inomhusmiljöer, där ljus, volym och skandinaviska material genomsyrar hela gestaltningen. Vårt nya sjukhus är också byggt enligt högsta klass i Miljöbyggnad, ett system för att mäta och certifiera miljöprestanda.

Byggt med miljösmarta materialval

De material som används i byggandet av det nya sjukhuset är resurssnåla både under byggtiden och under byggnadens hela livslängd. Materialen är väl beprövade och tåliga, samt i de flesta fall gjorda av förnyelsebara, återvinningsbara råvaror. Det finns en fullständig innehållsdeklaration med miljökontroll av alla ingående material och produkter.

Genom kontroller har det säkerställts att material och produkter inte innehåller kemikalier som är skadliga för människor och miljö. Detta säkerställer att innemiljön blir bra och hälsosam, då byggmaterialen inte kommer att avge hälsoskadliga ämnen.

Miljöbyggnad guld och LEED guld

De nya sjukhusbyggnaderna i Solna har certifierats i Miljöbyggnad och LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), som är ett svenskt respektive amerikanskt miljöcertifieringssystem. Certifieringen sker genom oberoende granskning av tredje part gällande ett flertal kontrollpunkter och byggnaden får ett betyg efter hur väl den presterar på dessa.

För Miljöbyggnad omfattar kontrollerna byggnadens energianvändning och energisystem samt innemiljö och byggnadsmaterial. Betyget guld innebär att vi inte bara uppfyller Sveriges bygg- och myndighetsregler, utan att byggnaden inom dessa områden även har spetsteknisk prestanda. Det betyder i praktiken mindre risk för ohälsa på grund av buller, dålig luft eller giftiga kemikalier, både för denna men även kommande generationer. Byggnaden har dessutom ett eget geoenergi-lager vilket minskar behovet av köpt energi.

LEED-certifieringen säkerställer att byggnaden håller internationell nivå på motsvarande kontrollpunkter som Miljöbyggnad. LEED är dessutom mer omfattande och säkerställer även att t.ex. byggnadens omkringliggande infrastruktur och kommunikationsvägar är välanpassade för gång- och cykeltrafik samt att det finns tillgänglig kollektivtrafik och laddstolpar för elbilar.

Inbyggda miljösmarta lösningar

I vår nya sjukhusbyggnad finns miljösmarta lösningar inbyggda. Exempel på detta är belysning som styrs utifrån närvaro och hur mycket dagsljus som finns i lokalerna. Det finns även närvarostyrd ventilation, individuell temperaturreglering samt automatisk solavskärmning.

Genom dagsljus- och närvarostyrd energieffektiv belysning sparar vi energi. Närvarostyrd ventilation med bra värmeåtervinning och automatisk solavskärmning är likaså exempel på lösningar som minskar vårt energibehov.

Byggnaden kan vid ett först intryck se ut att ha väldigt mycket fönster vilket vanligtvis inte är så energieffektivt. Men vid en närmare titt ser man att det är en dubbelskalsfasad med ett yttre glasskikt med en vanlig fasad innanför. Detta tillsamman med att det är djupa byggnader gör att andel fönster i förhållande till golvyta är låg, vilket ger goda förutsättningar för att få en energieffektiv byggnad. Tack vare ett bra klimatskal, energieffektiva installationer och hög återvinning, har vi kraftigt minskat vår energianvändning, jämfört med energianvändningen i våra äldre sjukhusbyggnader.

Andra miljösmarta lösningar är laddningsstation för elbilar i parkeringsgaraget och sopsortering med ca 30 sorteringsfraktioner. I det nya sjukhuset finns också system för tele- och videomöten med syfte att möjliggöra arbetsätt där resandet kan begränsas.

Det nya sjukhuset, likt Huddinge, har även en reningsanläggning för lustgas för att minimera verksamhetens miljöpåverkan.

Klimatneutral energi

Energin för att värma och kyla sjukhuset kommer till stor del från borrhålslagret som ligger under och i området kring nya p-huset. I borrhålslagret kan värmeenergi lagras från sommaren till vintern och kylenergi från vintern till sommaren. Eldrivna värmepumpar gör att energin kan utnyttjas för att värma och kyla sjukhuset. Som komplement och redundans finns även fjärrvärme och fjärrkyla som kommer från klimatkompenserade förnybara energikällor, klimatkompenserade via Gold Standars CDM-projekt. Även elen till den nya byggnaden är kravställd och ska vara klimatneutral.