Karolinskas ledningssystem för miljö

Miljöledningssystemet ska bidra till ständiga förbättringar inom miljöområdet, att sjukhuset minskar sin negativa inverkan på miljön, klimatet och hälsan.

Karolinskas miljöarbete styrs av flertalet styrande och stödjande dokument sammanfattade i ett sjukhusövergripande miljöledningssystem, certifierat enligt ISO-standard 14001.Miljöledningssystemet följer ISO 14001:s förbättringshjul med de fyra stegen; planera, genomföra, följa upp och förbättra.

Planera

Vid Karolinska följer miljöarbetet ett årshjul. Det lägger grunden för att möta interna och externa kravställningar. I detta ingår omvärldsanalys, lagövervakning och dialog med relevanta intressenter för att identifiera förutsättningarna hållbarhetsarbetet. En annan del är att utvärdera tillräckligheten i riskbedömningar, riktlinjer, miljörevisioner, miljöaspekter, utbildningar och kompetensen hos medarbetarna. Därefter fattar vi beslut om när åtgärder och aktiviteter ska genomföras för att uppnå vår målsättning.

Genomföra

Miljöarbetet genomförs på flera nivåer. Ett kontinuerligt strategiskt- och utvärderingsarbete sker genom medarbetare vid sjukhusövergripande funktioner. Det operativa arbetet sker genom lokala miljörepresentanter, koordinatorer, chefer och dessa får stöd av miljösamordnare. Tillsammans genomför vi miljöaktiviteter för att uppnå våra miljömål och för att säkerhetsställa rutiner kopplat till kemikalier, läkemedel, energieffektiviseringar, avfallshantering, ledarskap, kompetens, kommunikation och riskbedömningar.

Följa upp

Vi följer upp våra miljöaktiviteter kvartalsvis, och även våra sjukhusövergripande mål, för att kontrollera att de är i linje med bindande krav, vår miljöpolicy och våra miljömål.  En del i att kontrollera att vi har rätt kompetens och ett sätt att hitta utvecklingsmöjligheter är vår miljörevision. Under en treårsperiod genomgår samtliga verksamheter en intern och extern revision. Miljörevisionen är även ett verktyg för att följa upp miljöarbetet och säkerställa att Karolinska lever till miljömål, lagkrav och ISO 14001-standarden.

Förbättra

En del i att arbeta för kontinuerliga förbättringar är att ta fasta på det som framkommer vid miljörevisionen. Utöver revisionen sker förbättringar genom dialog med chefer och ledningens genomgång. Dialogen sker för att revidera miljöaktiviteter, hantera risker och avvikelser samt fastställa nya miljömål. Alla nivåer används för att analysera lämpligheten och tillräckligheten i miljöledningssystemet.