De ska skapa trygghet i det nya

Nyhet

Varför och hur? Det är två frågor som Annema Paus och Anders Friman ständigt återvänder till. Som förändringspartners är de ett viktigt stöd för att ta hand om den oro en stor omorganisation skapar.

Annema Paus och Anders Friman har lång erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete. Nu har de Karolinskas förändringsresa högst på dagordningen.

Annema Paus ägnar sin tid åt funktionen Hälsoprofessionerna.

– Varför ska vi gå igenom den här förändringsprocessen? Det är jätteviktigt att hela tiden återvända till vårt fokus på patienten i hela vårdflödet och vår ambition att spänna bågen ytterligare när det gäller forskning, innovation och utbildning, säger hon.

Anders Friman har Tema Cancer på sitt bord. Han vrider och vänder på hur förändringsarbetet ska gå till.

– En viktig fråga för mig är att få till en plan där vi kan hantera riskerna. Det här är ett mycket komplext förändringsarbete. Det finns många risker när vi går över i en ny organisation och flyttar vård in i ett nytt sjukhus parallellt med att all verksamhet ska pågå som vanligt. Det gäller att ha rätt saker på agendan, säger han.

Nya organisationen

En oro de fångar upp hos personalen handlar om vilken plats och roll man får i den nya organisationen.

– Alla medarbetare som idag har en tjänst inom Karolinska kommer att placeras i den nya organisationen. Men många får både nya kollegor och chefer. Vi skapar också helt nya chefsroller som ska utannonseras och tillsättas. Det är naturligt att det uppstår oro och det är angeläget att ha respekt för det, säger Annema Paus och fortsätter:

– Ett motstånd mot förändringsarbetet är också ett tecken på engagemang – att vilja, tycka och ifrågasätta. Det är väldigt viktigt att lyssna på de frågor som kommer upp. Ibland kan de sätta fingret på risker vi inte sett och ibland kanske den som väcker frågan inte har all information.

Båda talar om vikten av att det är högt i tak under resans gång, att det går att kritisera. De poängterar kommunikationens betydelse.

– Våra medarbetare kan ibland uppfatta den nya organisationen som en kritik mot det arbete de gör idag.

Så är det absolut inte. Istället ska den nya organisationen undanröja hindren att jobba ännu bättre med patienten i fokus och i flöden tvärs över sjukhuset. Det gäller att förmedla det här, säger Anders Friman.

Framväxande

Karolinskas förändringsprocess är en så kallad emergent change – förändringen ska växa fram. En del av Annema Paus och Anders Frimans arbete handlar om att se till att rätt personer kommer till tals vid rätt tidpunkt.

–Det är en ständig balansgång för många mellan att känna sig fredad i det vardagliga arbete och att vara bortkopplad från förändringsresan, berättar Anders Friman.

– Alla kan inte delta i allt. Vi jobbar för att rätt kompetens ska bli tagen i anspråk. Det kan handla om vem som ska arbeta med temaindelningar och vem som ska besluta var medicinsk utrustning ska vara placerad.

Läs mer

Tema Cancer

Karolinskas största tema. Temat berör ett tjugotal kliniker och samtliga sju divisioner och har cirka 50 patientgrupper knutna till sig. Tema Cancer planerar att gå över i den nya organisationen under andra kvartalet 2017. Just nu står Tema Cancer inför att tillsätta de som ska leda förändringen från alla kliniker och divisioner för att utforma den nya ordningen med patientområden

Hälsoprofessionerna

En funktion i den nya organisationen där arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer är samlade. Sex kliniker vid två divisioner
har alltså blivit en funktion. Funktionen är uppdelad i fem områden där arbetsterapeuter och fysioterapeuter utgör ett. De olika professionerna har sedan sina fysiska funktioner. Funktionen är bland de första som går över i en ny organisation. I början av juni ska organisationen vara klar.

  • Annema Paus var bland annat VD för Apoteket Farmaci när apoteksmarknaden omreglerades. Hon tog företaget genom den processen.

Vad ser du framför dig när omorganisationen är klar?

– Karolinska Universitetssjukhuset är ett sjukhus dit patienterna vill komma och dit vårdpersonal söker sig för att arbeta, forska och utbilda sig. Det bästa alternativet i norra Europa.

  • Anders Friman har ett förflutet som VD för Carema Sjukvård och operativ chef för Ambea under en tid av både avyttringar och omvälvande organisationsförändringar.

Vad ser du framför dig när omorganisationen är klar?

– Om några år tror jag vi är där Annema beskriver. För mig handlar det just nu om att stötta förändringsledaren och alla klinikchefer som leder förändringsarbetet så att de känner sig trygga. Det tar alltid tid att landa i nya organisationer, så jag förväntar mig ett par år av turbulens.